search
Sök
menu
Meny

Humlevägen - VA-förnyelse

Karta över VA-förnyelse på Humlevägen.

Med start i januari 2020 börjar ett nytt VA-arbete i området runt Humlevägen. En dagvattenledning ska förnyas samt byte av spill- och vattenledningar.

Hur påverkar det dig?

För dig som bor i området innebär det att vattnet kommer att stängas av vid några tillfällen och då några timmar varje gång. Det kommer också att vara begränsad framkomlighet då Jönköpings Kommun etappvis helt stänger gatan för genomfart under arbetets gång. Framkomlighet till fastigheter kommer vara möjlig större delen av utförandetiden.

  • De som bor på Humlevägen, Spikhammarsgatan och Hemstigen kommer att få ta sig ut mot Åsenvägen eller Torpagatan, samt via stickgator in mot Torpa, Askgatan och Hemstigen.

  • De som bor på Spikhammarsgatan samt Hemstigen kommer provisoriskt att få köra ut på Åsenvägen. Detta sker via provisoriska angöringar till Åsenvägen.

Vad är det som ska göras?

Jönköpings kommun förlägger ny dagvattenledning samt byter spill- och vattenledningar i gatan. Detta möjliggör en separering mellan regn och avloppsvatten från fastigheter i området. En separering av regn- och avloppsvatten är en viktig del i kommunens miljöarbete.

Tidsplan?

Vatten- och avloppsarbeten i Humlevägen (Åsenvägen – Dalagatan) kommer att utföras mellan vecka 2 till 16. Därefter skall gatan återställas, och det beräknas vara färdigt i september 2020.

Varför?

Jönköpings kommun har genomfört en kartläggning av VA-nätet. Den visar att stora områden inom södra centrumområdet behöver nya vatten-, spill- och dagvattenledningar. Det är ett omfattande arbete att byta gamla ledningar, och lägga separata dagvattenledningar för att öka kapaciteten. Påverkan för trafikanter och boende kan inte undvikas. Nya rör och ökad kapacitet kommer att minska risken för mark- och källaröversvämningar vid intensiva regn.

Läs mer om VA-förnyelsen