search
Sök
menu
Meny

Karlavägen, utredning

För att bättre kunna fördela trafiken väster om Munksjön föreslås, i kommunikationsstrategin från 2012, en länk som kallas Karlavägen. Denna gatusträckning utreds under 2018 av en konsult.

Länken utgår från södra infartens rondell och vidare utmed dagens gång- och cykelstråk på den tidigare banvallen till Gräshagen, via Karlavägen, Dalagatan och Humlevägen/Hemstigen och ansluter till Åsenvägen vid Bäckadalsgymnasiet. Gatusträckningen ska fungera som en förbindelse mellan Bymarken, Dunkehalla, Bäckalyckan och stadsdelarna söderut.

Länken innebär också att den nya stadsdelen Munksjöstaden och den kommande Skeppsbron samt andra kommande stadsdelar kring södra Munksjön får bättre samspel med övriga staden.

Kommunikationsstrategin säger även att gatan ska utformas som en stadsgata, 15 meters sektion, med plats för gång- och cykelväg.

Gatusträckningen innebär att viss trafik avlastas Barnarpgatan, så att luftkvaliteten där kan förbättras. Barnarpsgatan ligger idag nära gränsvärdena för miljökvalitetsnormen för luft. Kapacitetsmässigt räcker inte heller Barnarpsgatan till för en växande befolkning.

Uppdraget

För att utreda hur länken på Karlavägen ska utformas har kommunen anlitat en konsult som kommer att göra en utredning under 2018.

Till skillnad från den tidigare tänkta vägsträckningen för Karlavägen innebär detta uppdrag att studera hela sträckan från Fridhemsrondellen via Barnhemgatan, Ljungarums trafikplats, Södra infarten till Åsenvägen/Kungsgatan.

I uppdraget ska alternativa sträckningar studeras tillsammans med de sträckningar som finns i kommunikationsstrategin. De olika sträckningsalternativ som utreds ska alla fortsatt bidra till att binda ihop Jönköpings västra stadsdelar med de nya på södra och östra sidan om Munksjön.

I uppdraget ingår att studera och utreda;

  • lämplig sträckning för att uppnå gatans syfte
  • miljökonsekvenser för boende, som t.ex. buller och partiklar
  • hur trafiken fördelar sig på närliggande gator och huvudvägnät i stort, som underlag har kommunens en kommunövergripande trafikmodell
  • hur stadsmiljön och boendemiljön förändras längs gatans sträckning
  • konsekvenser för kringliggande fastigheter

Samt utforma gatusektion som hanterar boendemiljön, trafik till och från fastigheter i bostadsområden.

Stort fokus ska läggas på gående och cyklister för att minimera riskerna att gatan utgör en barriär.