search
Sök
menu
Meny

Klostergatan, Torpa - VA-förnyelse

busshållsplats

VA-förnyelse har genomförts på Klostergatan.

Hur påverkar det mig?

Vissa störningar i framkomligheten på Klostergatan.

Vad ska ni göra?

Nu återstår mindre kompletterande arbeten, så som plantera träd. De gamla ledningarna har nu bytts ut, och kompletterats med en separat ledning för dagvatten, vilket ger ökad kapacitet.

Varför?

Jönköpings kommun har genomfört en kartläggning av VA-nätet. Den visar att stora områden inom södra centrumområdet behöver nya vatten-, spill- och dagvattenledningar. Nya rör och ökad kapacitet minskar risken för mark- och källar­översvämningar vid intensi­va regn. Det är ett omfattande arbete, vilket innebär att påverkan för trafikanter och boende kan inte undvikas.

Detta har vi gjort

De 80-120 år gamla vatten- och avloppsledningarna har nu bytts ut, och kompletterats med nya dagvattenledningar. Jönköping Energi AB har lagt ny fiber m.m. Fastighetsägarna i området har åtgärdat sin dagvattenhantering.

Bortgrävning av ett 20-tal träd har varit nödvändigt, utmed västra sidan av Klostergatan. Att flytta och återplantera träden har visat sig bli alltför dyrt. Istället planteras nya träd.