search
Sök
menu
Meny

Björkhagavägen, Åsenvägen, Vattenledningsvägen, Mariebo-VA-arbeten

Nu är VA-arbetet slutfört och det som återstår är asfaltering.

Hur påverkar det mig?

I samband med beläggningsarbete kommer framkomligheten att påverkas.

Vad ska ni göra?

Området har berggrund som till stor del ligger ytligt, vilket innebär att sprängningar behöver göras på en stor del av sträckan. Arbetet inleds vid vändplatsen på Björkhagavägen och kommer successivt förflytta sig längs Björkhagavägen, Vattenledningsvägen och senare längs Åsenvägen upp till korsningen Åsenvägen/Klockarpsleden.

Varför?

Arbetet görs för att trygga vattenförsörjningen till den västra delen av Jönköping och för att klara kommande utbyggnader. Detta sker genom nybyggnad av vattenledning på ungefär 900 meters sträcka.

Tidplan

Hela arbetet på Mariebo beräknas bli klart under oktober.  Återställning av gatuytorna kommer att ske.