search
Sök
menu
Meny

Madängen, Huskvarna - ny cirkulationsplats

karta huskvarna

Just nu pågår ett större vägarbete i centrala Huskvarna, vid det nya stadshuset. En ny cirkulationsplats byggs för att förbättra trafikflödet i området. Även området vid stadshusets entré färdigställs.

Hur påverkar det mig?

I slutet av vecka 43 och i början av vecka 44 kommer den nya cirkulationsplatsen och Rumlaborgsgatan asfalteras. Vägen kommer att vara avstängd och trafiken kommer att ledas om.

I början av oktober kommer en omläggning ske av körfälten där även infarten till Kyrkogårdsgatan kommer att stängas av. Trafiken kommer istället att ledas om via Alfred Dalinvägen. Infarten öppnar igen i mitten av november. Under denna tiden kommer gång- och cykeltrafik att kunna passera vägarbetet på den södra sidan, längs med Esplanadbron.

Fram till december 2017 kommer avstängningarna för trafiken att flyttas om och anpassas efter var arbete sker med cirkulationen, passager och gång- och cykelvägar. Minst ett körfält i vardera riktning kommer vara öppet och trafik till omkringliggande fastigheter kommer att vara möjligt. Det kommer också att förekomma omledning för gång- och cykeltrafik, med tydlig vägvisning.

Ny cirkulationsplats byggs

En ny cirkulationsplats ska byggas vid Esplanadbrons östra del, och ska knyta samman Rumlaborgsgatan (infartsväg till ICA) med Kyrkogårdsgatan. Cirkulationsplatsen kommer att ersätta nuvarande väg.

Arbetet beräknas pågå ett halvår, och delas in i etapper. Minst ett körfält i vardera riktningen kommer att hållas öppet under hela arbetets gång, men framkomligheten påverkas förstås.

Företagare, verksamheter och fastighetsägare i området kommer att få information om avstängningar under arbetets gång. Du kan skicka din e-postadress via formuläret här på sidan om du vill ha uppdateringar om arbetet.

Utbyggnad av gång- och cykelväg

Gång- och cykelvägen utmed Rumlaborgsgatan byggs ut. Arbetet kommer att ske under hösten, i etapper. Senare kommer även passage förbi "badhuset" mot Jönköpingsvägen att förbättras.

Varför?

Flera delar ska förbättras i trafikflödet kring Madängen och Esplanadrondellen. Ny byggnation har medfört mycket mer trafik till området. Arbetet kommer att genomföras etappvis, för minsta möjliga störningar.