search
Sök
menu
Meny

Odengatan - ombyggnad, etapp 2

karta över etapp 2 vid Odengatan.

Ny ledning för dagvatten, vatten, el och fiber ska förläggas under Odengatan. Projektet innebär en förstärkning av vattennätet med ny huvudvattenledning och förberedelse för att kunna separera östra centrums dagvatten från spillvatten. Jönköping energi förnyar och utökar samtidigt nätet för el och opto. För att nå önskad effekt av VA-förnyelse kommer flera projekt att starta i området under de närmsta åren.

Tidplan

Under mars 2021 startar etapp 2 (den ansluter till den tidigare etappen 1 som utfördes under sommaren och hösten 2020).

Vi beräknar att vara färdiga augusti 2021.

Hur påverkar det mig?

Framkomligheten för gång- och cykeltrafik kommer påverkas på norra sidan av Odengatan, både väster och öster om Tullportsrondellen.

Framkomligheten för passerande trafik utmed Odengatan och Tullportsgatan kommer påverkas genom minskad bredd på körfält, färre körfält och tidvis helt avstängda delar.

Busshållplatsen på norra sidan av Odengatan kommer eventuellt att påverkas i inledningsskedet av arbetena.

Närliggande bostäder och verksamheter kan under arbetet störas av ljud, vibrationer.

Viss påverkan på framkomlighet och tillgänglighet kan också förekomma.

Varför görs arbetet?

Arbeten med vatten- och dagvattenledningar är en del av den sedan flera år pågående förnyelsen av ledningsnätet. Detta är nödvändiga åtgärder då stora delar av ledningsnätet är gammalt och slitet. Detta arbete kommer också förbättra miljön genom att regnvatten avleds separat, istället för att som idag behöva pumpas till avloppsreningsverk.

Eftersom Jönköping växer behöver nätet för dricksvatten få ökad kapacitet, detta görs också i projektet.

Risken för översvämningar vid kraftig nederbörd kommer också successivt att minimeras genom dessa ombyggnationer.

El och opto byggs för att förnya och förstärka det befintliga nätet, dessa arbeten utförs för Jönköping Energi.