search
Sök
menu
Meny

Södergatan, VA-förnyelse

Vecka 9 inleds förnyelsearbetet av vatten- och avloppsnätet utmed Södergatan. En ny cykelväg byggs också. Arbetet beräknas pågå till och med oktober 2018. Under denna tid är gatan avstängd och bil- och busstrafiken leds om.

Karta över området

Peka på kartan för att göra den större!

Hur påverkar detta mig?

Under tiden som arbetet pågår kommer Södergatan att stängas av mellan Torpagatan och Karlavägen och trafiken att ledas om. Busstrafiken för linje 3 leds om via Torpagatan, Dalagatan och delar av Karlavägen. Tillfälliga hållplatser förläggs till Torpagatan, norr om Torpaskolan.

Under tiden som busstrafiken tillfälligt leds om kommer parkeringsförbud att råda på Dalagatan och Karlavägen. För övriga trafikslag kommer ingen särskild omledningsväg att anvisas. Beslutet om omledning av busstrafiken har tagits i samråd mellan tekniska kontoret, stadsbyggnadskontoret och Länstrafiken. Vi ber om överseende och beklagar olägenheter arbetet medför, samt att vissa gator tillfälligt kommer att få ökad trafik.

För dig som är bosatt i anslutning till Södergatan:
Arbetet innebär att vattnet kommer att stängas av vid några tillfällen och några timmar varje gång. Vi återkommer när det är dags att stänga av vattnet i din fastighet. 

Det kommer mestadels att vara möjligt att ta sig till och från fastigheten med bil. Emellanåt kommer begränsad framkomlighet att råda och etappvis kommer vi att behöva stänga av gator helt. Arbetet kan alltså periodvis innebära svårigheter att ta sig fram, men vi gör naturligtvis vårt yttersta för att minimera denna påverkan.

Vad är det som ska göras?

Utöver nya ledningar för vatten och avlopp kommer även optisk fiber och elkablar att grävas ned. I samband med återställning kommer en ny gång- och cykelväg att anläggas utmed Södergatan. Du kan läsa mer om förnyelsearbetet och vårt arbetssätt via länkarna nedan.

Varför?

Jönköpings kommun har genomfört en kartläggning av VA-nätet. Den visar att stora områden inom södra centrumområdet behöver nya vatten-, spill- och dagvattenledningar. Ledningarna är 80-120 år gamla. Det är ett omfattande arbete att byta gamla ledningar, och lägga separata dagvattenledningar för att öka kapaciteten. Påverkan för trafikanter och boende kan inte undvikas. Nya rör och ökad kapacitet kommer att minska risken för mark- och källar­översvämningar vid intensi­va regn.

Hur kommer ni att göra?

Arbetet kommer att ske etappvis och arbete kommer att pågå i flera etapper samtidigt.