search
Sök
menu
Meny

Strömsholm och Lockebo, dragning av fjärrvärmeledning

Jönköping växer och därför ökar även efterfrågan på hållbar och driftsäker värme. Därför behöver vi förstärka fjärrvärmenätet genom en ny ledning från Jönköping Energis kraftvärmeverk på Torsvik till Jönköping.

Arbetet med den nya ledningen sker i olika etapper och under kommande veckor kommer arbete ske på Strömsholm och Lockebo. Det kommer innebära vissa störningar och avstängningar för allmän biltrafik i området. Vi ber er respektera och följa skyltning för omledning.

Delar av Strömsholm påverkas av arbetet

I samband med att ledningsarbetet går vidare genom Strömsholm kommer vägar att stängas av. Gång- och cykeltrafik prioriteras och kan passera med viss omledning. Kartan nedan är indelad i olika sträckor där arbete kommer ske under olika intervaller.

Fastigheter som har infart längs med vägen som kommer att gräva i kommer att kunna ta sig till och från sin fastighet med bil, med något undantag. Följ skyltar och anvisningar. Vi kommer att behöva ta ner vissa träd i området för att kunna gräva ner ledningen.

Arbetet påbörjas vid Plogvägen, vidare mot Skogshemsgatan och Hagaleden. Fjärrvärmeledningen läggs ner i etapper och det är flera moment som ska genomföras bland annat ska rören svetsas ihop, värmas ut, skarvar isoleras med mera innan grävschaktet kan återfyllas. Sträckan på Strömsholm kommer att ske i olika etapper för att säkerställa åtkomst till olika fastigheter kan ske under hela projekttiden. Under hösten kommer det även att byggas en pumpstation vid Strömsholm. Den beräknas vara klar i januari.

Kartbild som beskriver dragning av fjärrvärmeledning på Strömsberg.

Delar av Lockebo påverkas av arbetet

I samband med att ledningsarbetet går vidare genom Lockebo kommer vägar att stängas av. Gång- och cykeltrafik prioriteras och kommer ledas om, följ skyltningen. Kartan nedan är indelad i olika sträckor där Jönköping Energi kommer att arbeta under olika intervall.

Under vecka 38-42 kommer framkomligheten över Barnarpsvägen att vara begränsad. Ett körfält kommer att vara öppet och framkomligheten styrs av trafikljus. Under vecka 35-40 kommer Hälltorpsvägen att vara helt avstängd. Tung trafik kommer att ledas om via Hovslätt. Det kommer att vara möjligt att ta sig fram via bostadsområdet men obehörig trafik kommer att begränsas i möjligaste mån. Givetvis kommer du som bor i Lockebo att kunna ta dig till din fastighet. Följ skyltar och anvisningar. Vissa träd i området kommer behöva tas ner för att kunna gräva ner ledningen.

Kartbild visar fjärrvärmedragning i Lockebo.

Frågor och svar

Varför behövs en ny ledning?
En ny ledning behövs för att kunna fortsätta leverera hållbar värme till ett Jönköping som växer. En ny ledning innebär också att investeringarna som gjorts med kraftvärmeverket på Torsvik kan användas optimalt. Detta ger både säkrare leveranser men även mer hållbar produktion av värme och el.

Varför dras ledningen genom Strömsholm och Lockebo?
Att hitta en framkomlig väg för en så stor ledning är en stor utmaning. Det är många olika saker som väger in i beslutet av själva sträckan. Det är många olika infrastrukturer som ska samsas under mark. Det är även vår slutdestination i Friaredalen men också att hitta en möjlig väg fram som påverkar beslutet av sträckning.

Vilka tider kommer arbetet pågå?
För att hinna med kommer arbetslaget att jobba även under kvällstid. Under de olika momenten kommer arbetet och eventuella störande ljud att förekomma.

Vart kan jag vända mig med synpunkter?
Har du synpunkter eller klagomål är det enklast att du vänder dig direkt till någon av våra projektledare för byggnationen.

Byggprojektledare: Mikael Andersson E-post: mikael.andersson@bsv.se, 070-567 67 16

Projektansvarig: Svante Berglund E-post: svante.berglund@jonkopingenergi.se, 036-10 32 43