search
Sök
menu
Meny

VA-förnyelse utmed Kungsgatan och Pilgatan

karta VA-arbeten Kungsgatan och Pilgatan

VA-förnyelsen fortsätter, och en ny etapp har genomförts under januari - april. Utmed Kungsgatans norra sida har en ny huvudvattenledning lagts, och utmed Pilgatan har vattenledningar bytts ut. 

Den nya huvudvattenledningen utmed Kungsgatan har delvis lagts med en schaktfri metod, för att minimera störningen. Arbetet går snabbare än vid grävning. Borrningar behövs för provtagning och kontroll, och grävning görs på några ställen utmed den nya ledningen, för att ansluta den till befintliga ledningar - vid Fabriksgatan, Klostergatan, Kapellgatan och Pilgatan.

På Pilgatan har gamla ledningar bytts ut, och separata dagvattenledningar lagts ner för att öka kapaciteten. Kungsgatan kommer att hållas öppen för trafik under en stor del av arbetet. Men vid arbete i korsningen Kungsgatan - Klostergatan kommer stängning att bli nödvändig.

Under sommaren sker återställning av ytorna.