Varför bredband med fiber?

Har hittar du information om varför det är viktigt med med fiber och bra upp­koppling.

Idag sker allt mer på nätet. Vi utbildar oss, arbetar hem­ifrån, ser på film och TV, lyss­nar på musik, umgås via sociala nätverk, kommunicerar och skaffar oss nya kunskaper. Utbudet via nätet kommer att öka ytterli­gare, med tjänst­er som ställer krav på bra upp­koppling.

Med fiber skapar man förut­sätt­ning­ar för att kunna ta del av detta utbud hemma. Vårdtjänster, fjärr­styr­ning, energi­övervakning, larm m.m. möjliggörs av en snabb och stabil inter­net­upp­koppling via fiber.

Generellt så ökar attraktionsvärdet markant då en fastighet ansluts till fiber­nät jäm­fört med att vara ansluten till kopparnätet och ADSL. Även om man själv inte är intresserad av en snabb internetuppkoppling, så kan det vara klokt att installera fiber eftersom det snart är lika viktigt som väg, vatten och el. Har man inget behov av fiber i dagsläget så kan man i alla fall dra in fiber i huset, och vänta med att teck­na abonnemang för olika tjänster, tills man känner att behovet finns. Det är be­tydligt dyrare att beställa en fiberanslut­ning i efterhand, jämfört med att beställa fiber då kampanjen pågår i områ­det.

För att kunna ta del av framtida service och för att kunna bo och verka på lands­­bygden är ett utbyggt fibernät en av grundförutsättningarna. För den åldrande befolkningen kommer fiberlösningen att kunna erbjuda tjänster inom bl.a. hem­tjänst och sjukvård.

Alternativa bredbandslösningar: ADSL

Fördelen med bredband över ADSL är att de använder det befintliga tele­nätet. Man behöver inte gräva ner en kabel på tomten och bor man nära telestationen kan man få en bra uppkopplingshastighet. Men den begränsade kapaciteten i koppar­kabeln gör att ADSL ses som en tillfällig lösning. Till skillnad mot fiber klarar ADSL inte av att leverera höga datahastigheter, och de som bor långt från en tele­station får mycket begränsad kapacitet. ADSL-kapaciteten är dessutom väder­be­roende och känslig mot fukt och åska.

ADSL håller på att avvecklas och är inte en framtidslösning. Inom Jönkö­pings kommun har redan 12 ADSL-stationer stängts ner och fler kommer att bli av med möjligheten att använda bredband över kopparnätet. Ett teknikskifte pågår, där ADSL läggs ner och fibernät och mobila lösningar byggs ut. För privatpersoner är oftast tjänsterna över fiber billigare, och kom­munikationen stabilare och snabbare än över ADSL.

Alternativa bredbandslösningar: Mobilt bredband

Mobilt bredband byggs ut på många platser och täckningen blir bättre och bättre, även på landsbygden. Hastigheten varierar beroende på antalet samti­di­ga an­vändare och mobiltäck­ningen blir sämre ju längre från masten man befinner sig. Den mobila tekniken är dessutom väderkänslig till skillnad från fiber, som grävs ner i marken.

För de flesta mobila bredbandsabonnemang finns det en begränsning i månadsför­brukningen, och man får betala extra om man vill utöka data­mängden. ADSL och fiber har ingen begränsning i datamängden. En stor fördel med mobilt bredband är att man kan ta med sig utrustningen, exem­pel­vis på semestern.

Alternativa bredbandslösningar: Kabel-tv-nät

Bredband via kabel-tv-nät kan ge mycket hög hastighet. Har du inte kabel-tv idag, kommer du troligen inte kunna få bredband via kabel-tv-nät framöver heller, efter­som det byggs få nya nät.

Jämförelse mellan olika alternativ

Fiber

+ Mycket snabb internetuppkoppling – nästintill obegränsad kapacitet
+ Kan med god kvalitet användas för både telefon, tv och Internet samtidigt
+ Möjliggör användning av framtida tjänster
+ Fibern grävs ner och är därför driftsäker och okänslig för störningar
+ Signalen försvagas inte över långa avstånd. Hastigheten förblir hög och stabil
+ Ger stabilt trådlöst nätverk
+ Livslängden på fiberkabeln är mycket lång
+ Gör fastigheten mer attraktiv
- Hög installationskostnad pga. grävning.

ADSL

+ Låg installationskostnad. Man använder den befintliga kopparledningen
- Begränsad kapacitet
- Känsligt för väderpåverkan
- Beroende av kopparnät
- ADSL håller på att avvecklas
- Signalen försvagas ju längre ifrån telestationen du befinner dig. Hastig­heten blir då låg.

Mobilt bredband

+ Låg installationskostnad
+ Det mobila nätet byggs ständigt ut och täckningen blir allt bättre
+ Mobilt bredband går att ”ta med sig” på ex vis semestern
- Begränsad kapacitet och förhållandevis dyrt
-
Känsligt för väderpåverkan
- Hastigheten varierar beroende på antalet samti­di­ga användare
- Signalen försvagas ju längre ifrån masten du befinner dig och hastigheten
blir då låg och instabil
- Begränsad datamängd per månad.

Senast granskad/publicerad:

KONTAKT

Thomas Olofson
digitaliseringsstrateg
tfn 036-10 25 78