Tidigare pristagare av Naturvårdspriset

Här finns information om tidigare pristagare av Naturvårdspriset.

2022 Botaniska sällskapet i Jönköping

Botaniska Sällskapet i Jönköping har tagit fram Södra Vätterbygdens flora, en bok som samlar ca 1800 bofasta och tillfälliga växtarter som inventerats vid Vätterns södra del. Inventeringen är ett projekt som pågått sedan 1965, där över hundra personer deltagit på olika sätt.

2021 Amir Faqiri

Amir Faqiri, Keep Jönköping Clean, Plockar själv skräp dagligen och uppmärksammar problematiken med nedskräpning genom sociala medier, skapa event, och gästföreläsa om nedskräpning och engagerar och inspirerar många.

2020 Ulrika Helgesson

Ulrika jobbar på en förskola i Jönköpings kommun och har varit drivande i flera projekt där kring biologisk mångfald. Det kan vara genom studier av t ex blötdjur, aktivt skapa en äng, göra bon för bin och humlor. Hon har inspirerat såväl vuxna som barn. Hon är engagerad och driven i sitt arbete och det märks genom hennes engagemang och viljan av att dela med sig av sina kunskaper. Barn lär i lust, glädje och lek, och det är precis det de får göra med Ulrika.

2019 Jönköpings Fältrittklubb

Jönköpings Fältrittklubb avlastar varje år ”kulturhagen” från hästar under blomningstid och då bevaras en mångfald av växter i hagen. Det är lika svårt varje år då det är brist på hagar vid Klämmestorps gård, men man gör ändå det möjligt för att naturen skall få möjlighet att föröka sin mångfald bland växter och blommor.

2018 Marita och Weine Fridell

Marita och Weine Fridell vid Ylens östra sida vann naturvårdspriset för sin vård av ängs- och betesmarker och kulturminnesvård.

2017 Tabergs Bergslags Hembygdsförening

Tabergs Bergslags Hembygdsförening har i många år fagat och slåttrat ängen på Tabergs västra topp tillsammans med Naturskyddsföreningen. Tack vare deras outtröttliga insatser kan ängen hållas öppen och blomrik till glädje för alla vandrare och blomstervänner.

2016 Norra Nissadalen Fiskevårdsområdesförening

Föreningen har sedan början på 90-talet aktivt jobbat med biotopvård i områdets vattendrag och vattendragens kantzoner. Det är ca 5 mil vattendrag och flertalet sjöar som föreningens delägare ansvarar för. Viktiga strömmande vatten inom området är Nissan, Radan, Svanån, Vattlasjö, Svansjön, Bullerbäcken, Jonsbobäcken samt Vattlasjö och Svansjön.

2015 Reine Andersson

Reine Andersson, bonde och naturvårdare på Hägna, Uppgränna, har under lång tid som bonde bevarat en viktig pusselbit i den värdefulla natur som löper längs förkastningsbrantens krön.

Hägna har ett värdefullt odlingslandskap som är en mosaik mellan små åkerholmar, flikiga åkrar, gräsmarker och trädbärande hagmarker med många gamla senvuxna ekar och ett 20-tal gamla hamlade askar vid gränsbäcken till Berget.

Gräsmarksfloran i betesmarker är mycket artrik med kattfot och ett av de rikaste bestånden i kommunen av Adam och Eva som blommar som bäst under maj månad. På Reines marker finns även den starkt hotade svampen strimsporig hjorttryffel som endast finns på några platser i Sverige.

2014 Tabergs gruvguider

Tabergs gruvguider har genomfört en lyckad förnyelse av gruvguidningen på senare år och även tillfört nya inslag såsom Fladdermuseum i den gamla Gruvgården. Naturskolan i Taberg har ett samarbete med gruvguiderna. Föreningen är aktiv och livfull med flera mycket engagerade medlemmar som lägger ner ett stort ideellt arbete. Under året besöker guiderna äldreboenden runtom i kommunen för att berätta om berget och fladdermössen och ett stort nationellt seminarium för fladdermusfolk har anordnats.

2013 Claes Hellsten

Claes Hellsten är involverad i Östra Vätterbranterna sedan 1998 och mottog 2012 i Paris beviset att UNESCO beviljat Östra Vätterbranterna status som biosfärområde. Han får barn och ungdomar att förstå samband inom naturvården genom sitt arbete med Ekobussen i Jönköpings kommun. 

2012 Visingsöbiodlarna

Visingsöbiodlarna tilldelas Jönköpings kommuns Naturvårdspris 2012 för sitt engagemang och sin arbetsinsats för att upprätthålla en god bistam och därigenom gynna den pollinering som är så nödvändig i våra trädgårdar, på åkern, på ängen och i skogen.

2011 Nyarpsskolan Bankeryd

Nyarpsskolan Bankeryd tilldelas Jönköpings kommuns Naturvårdspris 2011 för sitt arbete med trädadoption i klass 2-3.

2010 Wille Åhlin

Wille Åhlin har ett mångårigt arbete med att vårda naturen och skogen på Holma Gård vid Ylen.

2009 Karl-Gösta (KG) Persson

Karl-Gösta (KG) Persson har arbetat med ringmärkning och därigenom fågelforskning under mer än ett halvsekel.

2008 Marie och Gösta Lundin

Marie och Gösta Lundin har deltagit i Länsstyrelsens betesrestaureringsprojekt och öppnat upp äldre betesmarker i ett annars skogsdominerat landskap. Markerna ligger invid Nissans slingrande lopp där naturvärden är mycket högt klassade samt i anslutning till Mulserydssjön.

2007 Anna Madsen

Anna Madsen har arbetat enträget för att bevara våtmarksområdet vid Rocksjön i Jönköping.

2006 Ragnar Lernedal, Tenhult

Ragnar Lernedal, Tenhult har under många år skött värdefulla slåtterängar. Han har även lagt ner ett stort arbete med att inventera floran i Vätterbygden och då speciellt Rogberga socken.

2005 Kjell och Per Eklund

Bröderna Kjell och Per Eklund har aktivt arbetat med att bevara och utveckla den biologiska mångfalden i byn Perstorp genom välhävdade betesmarkerna med artrik flora som gynnas av nötkreaturs bete.

2004 Max Koschatsky

Max Koschatsky har aktivt bidragit till att öka kunskapen om vedlevande svampar, en organismgrupp mindre känd för allmänheten. Han har bland annat funnit svampen trollhand vid Rocksjön.

Senast granskad/publicerad: