Skötsel av parker och grönområden

Här hittar du information om hur vi sköter våra parker och vår natur enligt skötselplaner.

Jönköping är känt för sina parker och sin natur. Bland annat den mer än 100 år gamla stadsparken, ett rosarium och genbanken Brunstorps gård. Allt sköts enligt skötselplaner.

Så sköter vi gräsytor

Gräsmattor är viktiga som gröna komplement till gator, torg och trottoarer. I kommunen finns cirka 60 hektar klippt gräsmatta. Övriga gräsytor i kommunen slås som slåtterängar, för att undvika att de växer igen. I kommunkartan kan du se vilka skötselkriterier som gäller för en specifik gräsyta.

Vi använder automowers i ett par större rondeller som är svåråtkomliga för skötsel. Klipparna är utrustade med GPS.

Renhållning

En del av parkbudgeten går åt till städning av våra parker. Även om vi i Jönköping är duktiga på att slänga skräpet i våra avfallskärl, måste vi ta hand om det som inte hamnar där. I våra parker finns också hundlatriner och avfallskärl för engångsgrillar.

Lekplatser

Det finns ett stort antal lekplatser som kommunen ansvarar för. Dessa har regelbunden tillsyn för att säkerställa en trygg lekmiljö.

Utsmyckning

En viktig del av verksamheten är att göra vår kommun vacker och tilltalande. Plantering av vår- och sommarblommor i rabatter och urnor är mycket uppskattat och har därför hög prioritet. Träd, alléer, häckar och buskage bidrar också till grönskan i kommunens alla delar. 

Planerade och pågående åtgärder i parker eller grönområden

Slottsparken Huskvarna: Utveckling av parken

Slottsparken utvecklas under 2021

Parken är allmän plats men används i nuvarande skick inte särskilt mycket. Det finns inga sittplatser i parken och är idag dold bakom en hög häck. Vissa har misstagit parken för privat mark och vågar därför inte nyttja den vackra ytan.

Med anledning av detta kommer Jönköpings kommun utveckla parken under 2021 för att göra den mer tilltalande och tillgänglig.

Utvecklingsförslaget har diskuterats fram i medborgardialog med föreningsaktiva, intresseföreningen Huskvarna Javisst och boende i området. Kommunen har försökt beakta alla önskemål och införliva dem i utformningen, med hänsyn till platsens ekologiska och rumsliga förutsättningar.

Utvecklingen bygger på parkens äldre stil med ett organiskt gångsystem i en oregelbunden struktur. Fler träd och buskar planteras i parkens utkanter för en lummig grönska. Den inre delen får blomsterplanteringar och sittplatser samtidigt som sikten mot Slottsvillan behålls. En ny entré från Stampaplan ger parken en offentlig ingång som öppnar upp mot gatan. Häcken behålls som inramning och bullerskydd.

Parken får sittplatser i form av gruppvis placerade Husqvarna-soffor, runda bord och vridbara fåtöljer. En permanent scen med trappor och ramp får inramning av parkens befintliga träd och Brunnspaviljongen. Ett konstverk av Jill och Roland Englund placeras på ett fundament i den runda planteringen.

Tidplan:

Markarbeten startar i slutet av maj 2021 och pågår under sommaren. Parken är avstängd under tiden. Hösten 2021 färdigställs planteringarna. Parken nyinvigs våren 2022.

Skiss över Slottsparken.

Senast granskad/publicerad: