Attarpsdammen

Attarpsdammen i vattendraget Lillån, medför problem med bland annat sedimentering vilket grundar upp dammen på sina ställen och bildar sandbankar.

Förutom sedmentering är vattentemperaturen en ytterligare påverkan på dammen. Varma sommardagar kan vattentemperaturen öka med flera grader på sin väg genom dammen. Detta har en negativ påverkan på fiskfaunan i Lillån. Ett arbete för att komma till rätta med dessa problem har inletts och började med en medborgardialog under våren 2017.

Inledande åtgärder för Attarpsdammen

Under vintern 2017/2018 reparerades fiskvägen vid dammen då denna hade börjat erodera. Det är viktigt att vi kan ha en fungerande fiskvandring även under arbetet med att ta fram förslag på Attarpsdammens framtid.

Våren 2018 inleddes en undersökning för att ta reda på hur sedimenttransporten ser ut i ån och var källorna till sedimenten finns. Till detta kom även åtgärdsförslag med kostnadsuppskattningar att redovisas.

Vi tog fram 6 förslag på Attarpsdammens framtid

Förslag 1: Vatten tappas från 1 meters djup i dammen ut i fiskvägen. Viktigt att vattnet syresätts för att undvika syrebrist och detta måste göras utan att vattnet värms upp.Fördelar: Billig lösning.
Nackdelar: Svår och riskfylld

Förslag 2: ”Bypass”-lösning genom att anlägga en slang/rör som tar kallt, syresatt vatten från inloppet till dammen och leder det längs botten cirka 680 meter ner till nedsidan av dammen.
Fördelar: Fungerar även när det är lite vatten som rinner genom dammen från Lillån.
Nackdelar: Förhållandevis kostsam, svår rörläggning, kräver stora rör.

Förslag 3: Bygga en cirka 460 meter lång skiljevägg längs den östra sidan av dammspegeln upp till halvön med grillplatsen. Därefter schakta en fåra eller rörlägga fram till dammfästet där vattnet leds genom rör över/igenom dammvallen.
Fördelar: En öppen kanal, vilket är en fördel för fiskvandringen.

Nackdelar: Krävs en tämligen stor dimension för att hantera fallhöjden och flödet. Vid låga vattenhastigheter finns risk för sedimentation i fåran. Fåran blir även utsatt för sol vilket kommer innebära viss uppvärmning av vattnet.

Förslag 4: Ett större flöde leds förbi dammen genom att en skiljevägg byggs som övergår i ett omlöp som mynnar nedströms dammen. En liknande lösning som man gjort vid Skårhultsdammen i Habo kommun.

Förslag 5: Rivning av dammen, och därmed återskapande av ursprunglig å-fåra, löser problemen men ger en förändrad landskapsbild. Vid en sådan åtgärd är gestaltning viktig med parklandskap, gångstigar och belysning.

Förslag 6: Sandfång där sanden stannar innan den skulle komma ut i Attarpsdammen i form av till exempel sedimentationsdammar innan dammen. Till denna lösning måste också muddring ske för att ta bort de sandbankar som idag finns i dammen. Muddring med jämna tidsintervall kommer också krävas i eventuella sedimentationsdammar för att de ska fungera.

Senast granskad/publicerad:

KONTAKT

Måns Samuelsson
Miljö- och hälsoskyddsinspektör och
Vattenhandläggare
Tfn 036-10 54 55

Miljöskyddsenheten
Miljö- och hälsoskyddskontoret
Kontaktcenter
Tfn 036-10 50 00