Övergödning av sjöar och vattendrag

Här finns information om att flera sjöar och vattendrag inom Jönköpings kommun har en övergödningsproblematik.

Vad är övergödning?

Övergödning eller eutrofiering innebär en ökad produktion av biomassa, orsakad av höga nivåer av näringsämnena kväve och fosfor. Tillförseln av näringsämnen ökar produktione av biomassa som bidrar till fysiakaliska, kemiska och biologiska förändringar hos djur och växtsamhällen. Vanligt förekommande effekter av övergödning är grumligt vatten, algblomning, förändrade syreförhållanden, förändrad artsammansättning hos fiskesamhällen, bottenfauna och växtsamhälle.

Tillförseln av näringsämnen till sjöar och vattendrag sker på flera sätt och spridningen kommer vanligen från flera olika källor.

 • enskilda avlopp.
 • dagvatten
 • avloppsreningsverk
 • lantbruk
 • atmosfärisk deposition

Ryssbysjön i Nässjö kommun har problem med övergödning efter en sedan länge nedlagd jästfabrik. Nedströms Ryssbysjön finner vi Lilla Nätaren, Stora Nätaren och Ylen som alla ligger i Jönköpings kommun. Dessa tre sjöar har tillräckligt höga näringsnivåer, för att tidvis drabbas av algblomning.

Vatten med övergödningsproblem

 • Landsjön
 • Barnarpasjön
 • Lilla Nätaren
 • Stora Nätaren
 • Ylen
 • Röttleån
 • Huskvarnaån
 • Lillån Bankeryd

Arbete för att minska tillförseln av näringsämnen till övergödda sjöar och vattendrag sker på olika sätt och genom olika kanaler och samverkansgrupper. Bland annat pågår ett projekt med lågflödesmuddring i Barnarpasjön.

Senast granskad/publicerad:

KONTAKT

Måns Samuelsson
Miljö- och hälsoskyddsinspektör och
Vattenhandläggare
Tfn 036-10 54 55

Miljöskyddsenheten
Miljö- och hälsoskyddskontoret
Kontaktcenter
Tfn 036-10 50 00