Landsjön, övergödning

Landsjön är en naturligt näringsrik sjö belägen i ett jordbruksdominerat område. Den är värdefull både som fågelsjö och för fritidsfiske. 

Landsjön har fått ta emot stora mängder fosfor bland annat från tvätteriet i Lyckås och avloppsreningsverken i Skärstad och Kaxholmen. Denna fosfor har lagrats i sjöns bottensediment. Landsjön får idag extra näring från:

  • bottensedimentet som läcker fosfor
  • åkrar intill sjön
  • enskilda bristfälliga avlopp
  • skog, bebyggelse och via luftburen deposition
  • de kommunala bräddningarna vid högflöden

Vattenkvaliteten kontrolleras delvis genom Vätternvårdsförbundet och redovisas i en årlig rapport.

 

Landsjön i början av 2000 talet

Arbetet med att ta fram Åtgärdsprogram för Landsjön startade i november 2004, efter att projektet fått medel från Jordbruksfondens Miljö- och landsbygdsprogram. Åtgärdsprogrammet blev klart våren 2006.

Under sommaren 2004 och 2005 gjordes en fördjupad vattenkemisk provtagning. Siktdjup, syrgashalt och analyser av näringsämnen i Landsjön gjordes under växtsäsongen 2004 och 2005. Provtagning gjordes även i tillrinnande bäckar för att se hur höga halterna av fosfor och kväve var. Utifrån detta kunde transporten av näringsämnen från tillrinnande bäckar grovt beräknas.

Andra delar som ingått i programmet är lokalisering och digitalisering av äldre våtmarker och kartläggning av dikesföretag. Dessa kartor går att beställa från miljö- och hälsoskyddskontoret.  
Institutet för Vatten och Luftvård, IVL, utförde en källfördelningsanalys. Källfördelningsmodellen ger svar på hur mycket näringsämnen som läcker från varje område.

Hushållningssällskapet i Halland tog fram förslag till möjliga platser för våtmarker och skyddszoner inom avrinningsområdet, som kunde minska belastningen från omkringliggande jordbruksmark.

Under hösten 2006 upprättade hushållningssällskapet växtnäringsbalanser inom KULM för lantbrukare i länet. De lantbruk som ligger runt Landsjön och i Landsjöns tillrinningsområde erbjöds denna tjänst.

Material som berör ovanstående text finns hos förvaltningens kommunikatör och hos Måns Samuelsson.

Senast granskad/publicerad:

KONTAKT

Måns Samuelsson
Miljö- och hälsoskyddsinspektör och
Vattenhandläggare
Tfn 036-10 54 55

Miljöskyddsenheten
Miljö- och hälsoskyddskontoret
Kontaktcenter
Tfn 036-10 50 00