Frågor och svar om parkeringsavgifter

Här hittar du frågor och svar om parkeringstaxorna som höjdes den 1 januari 2021.

Beslut togs i kommunfullmäktige den 12 november 2020.

Bakgrund

Parkeringsverksamheten på tekniska kontoret har uppdraget att se över det befintliga avgiftssystemet tillsammans med representanter från stadsbyggnadskontoret och stadskontoret.

Syftet är att styra trafikflödet för att minska belastningen på infrastrukturen i stadskärnan men också att frigöra parkering åt besökare och handel.

Idag är belastningen hög dagtid i de centrala parkeringshusen. En stor andel av parkörerna jobbar inne i stan och parkerar hela dagen. Det är dock sällan helt fullt.

Huvudsakliga förändringar 1 januari 2021

  • Skillnad i taxa för ”centrala” och ”yttre” parkeringshus. Med lägre taxa i de yttre parkeringshusen kan fler långtidsparkera där och frigöra korttidsparkeringar i de centrala parkeringshusen. Den så kallade P-25:an (parkering 3 timmar i P-hus för 25 kronor) finns kvar och kommer från och med nu även gälla i parkeringshus Idrottshuset.
  • Vi anpassar taxor i parkeringszonerna på samma sätt som i p-husen för att styra långtidsparkeringen utanför stadskärnan.
  • I grön zon kommer tvåveckors-biljetterna att försvinna.
  • Vi ändrar nivåerna för kontrollavgifter och felparkeringsanmärkningar. Dessa har inte ändrats sedan 2010 i Jönköping. Det ska inte löna sig att betala ett par felparkeringsavgifter i månaden istället för att göra rätt för sig vid varje parkeringstillfälle.
  • Avgifterna kopplat till fordonsflytt höjs. Fordonsflytt är när kommunen omhändertar/flyttar fordon som blockerar trafik, övergivits eller liknande.

Här hittar du avgifter för felparkerade fordon

Frågor och svar

Vad innebär taxarevision?

Taxarevisionen är ett arbete där parkeringsverksamheten tillsammans med andra nyckelfunktioner i organisationen ser över rådande taxor kopplat till parkering.

Detta innebär en översyn av timtaxor, abonnemangsavgifter med mera. Även taxor och avgifter förenat med felparkeringar och flyttning av fordon ses över.

Varför ändras taxorna?

Taxorna ändras främst för att skapa rotation på våra parkeringar och för att i den mån det är möjligt undvika onödig trafik i våra stadskärnor. I våra parkeringshus har vi t.ex. tagit fram en modell för att skapa en ökad attraktivitet i de parkeringshus som ligger lite längre från stadskärnan.

Varför ändras taxorna mitt under en pandemi?

Förarbetet i taxarevisionen inleddes redan under 2019, alltså vid en tidpunkt innan spridningen av Covid-19 var ett faktum i Sverige.

Hur tänker man kring centrumhandel när man höjer parkeringstaxorna?

Stor vikt har lagts i att möta centrumhandel och övriga korttidsbesökare så långt det är möjligt. Ett exempel på detta är den oförändrade "P-25:an" som finns kvar i samtliga parkeringshus och med detta förslag även införs i Parkeringshus Idrottshuset.

Man kommer alltså fortfarande kunna parkera i kommunens parkeringshus i tre timmar för 25 kr.

Alla taxor har inte ändrats på gatuparkeringar, hur kommer sig det?

Helt riktigt, parkeringstaxorna har justerats i nivå efter de problem som upplevs och de möjligheter till förändring verksamheten ser skulle vara möjliga.

T.ex. så försvinner möjligheten till 2-veckorsbiljett i Grön zon då det finns goda förutsättningar att parkera lite utanför stadskärnan. Långtidsparkörer på Västra Torget skulle t.ex. kunna parkera på Bäckalyckan. Det kan innebära en kort promenad men även en lägre avgift.

Ett annat exempel är boendeparkeringen på gata som bara höjs marginellt där verksamhetens slutsats är att om den höjs för mycket kommer det leda till stora problem på trånga villagator i närområdena.

Varför är det olika avgifter i olika P-hus?

De olika taxorna i parkeringshusen kommer sig av en stor skillnad i beläggning mellan de olika anläggningarna. Taxorna är det främsta styrmedel vi kan använda för att få parkörer att välja ett parkeringshus lite längre från bostaden eller arbetsplatsen och på så vis minimera köbildningar i centrum.

För parkeringshuset Biblioteket har vi valt den lägre taxan. P-huset ligger förvisso ganska centralt, men skillnaden i beläggning jämfört med t.ex. parkeringshus Smedjan och Atollen är mycket stor. Detta indikerar att parkören ändå väljer Smedjan och Atollen före Biblioteket vid ett besök på östra centrum.

Varför har man gjort boendeparkeringen i parkeringshus dyrare?

Jönköping har i dagsläget en av landets högsta subventioner kopplat till boendeparkering.

Detta har vi behållt med motiveringen att man som boendeparkör med låg avgift i centrum mer sannolikt väljer kollektivtrafik/cykel/gång till sin arbetsplats.

I förarbetet testades den tesen genom P-ledssystemet. Förhållanden mellan in- och utpassager under ett par nyckeltider på dygnet visar i förhållande till uthyrningsnivå att man använder bilen till jobbet i mycket hög utsträckning.

Varför är höjningen så stor för 5-dagarskort i centrala parkeringshus?

Abonnenter på 5-dagarskort är den största gruppen av abonnenter i parkeringshusen. Det är också en grupp som påverkar övrig infrastruktur i hög utsträckning.

Varför har man olika prisnivåer på abonnemang i centrala och icke-centrala parkeringshus?

Det finns flera anledningar.

Det finns mer tillgänglig plats i de så kallade icke-centrala parkeringshusen. En överflyttning dit leder förmodligen till minskade köbildningar i centrum. Dessutom minskar de långa kö-listorna till platser i de centrala parkeringshusen.

Varför har man gjort en så låg höjning på boendeparkeringen på gata?

Effekterna av en för stor höjning i dessa områden bedöms av erfarenhet kunna skapa stora problem i infrastrukturen i närliggande områden, det bör undvikas om möjligt.

Med det sagt räcker befintlig parkering på t.ex. söder inte till idag, men lösningen där bedöms ändå inte vara höjda avgifter i första hand.

Vad är tanken bakom höjningen av felparkeringsavgifterna?

Det var längesedan avgifterna för kontrollavgifter och felparkeringsanmärkningar ändrades. Det finns behov av regelbunden översyn och uppdatering.

Höjningen av varje avgiftsnivå ska spegla hur många kontrollavgifter och felparkeringsanmärkningar som utfärdats för respektive förseelse de senaste åren.

Vad händer med intäkterna från avgifter?

Parkeringsverksamheten omsatte cirka 85 miljoner kronor 2019. Efter egna driftskostnader (personal, anläggningshyror, fordon med mera) lämnades 45 miljoner kronor av dessa vidare in i kommunen. Verksamheten är helt finansierad genom dess intäkter.

Dessa tillgångar omdisponeras sedan till nästa år inom kommunen för att finansiera allt från infrastruktur till skola och vård.

Hur fungerar parkeringsverksamheten?

Verksamheten Parkering ingår i avdelningen GPS (Gata/park/skog) som är del av Tekniska kontoret. Verksamheten har ansvar för hela kommunens parkeringskoncept som t.ex. underhåll och utveckling av betalsystem lokalt, kontroll av regelefterlevnad, bortforsling av övergivna fordon samt uthyrning och administration.

Parkeringsverksamheten i kommunen finns till för att göra parkering så tillgänglig och lättförståelig som möjligt – oavsett om du bor i Jönköping eller inte. Verksamheten grundar sig på likabehandlingsprincipen. Staden ska vara säker för alla, oavsett om du har bil eller ej. Trafikstyrning och trafikrotation är viktigt för att skapa en säker miljö för fotgängare, cyklister, nyttotrafik, kollektivtrafik, räddningstjänst och så vidare.

Senast granskad/publicerad: