Ansökan om planbesked för ny eller ändrad detaljplan

Här kan du läsa om hur du går tillväga om du ska ansöka om planbesked för att upphäva, ändra eller göra en ny detaljplan.

Tidig förfrågan

Innan du ansöker om planbesked rekommenderar vi dig att kontakta planavdelningen för en tidig förfrågan. Du kan då innan du lägger ner för mycket tid i ansökningshandlingarna, få en tidig bedömning om möjligheterna med din tänkta ansökan. En tidig förfrågan är avgiftsfri.

Ansökan om planbesked

En begäran om planbesked gör du genom att fylla i en blankett, se längst ned på sidan. I din ansökan är det viktigt att tänka på följande:

  • Beskriv ändamålet med det du vill göra
  • Bifoga karta ska som visar vilket område som berörs.
  • Samtliga markägare inom aktuellt område måste godkänna ansökan för att den ska kunna behandlas.
  • Om åtgärden gäller byggnader ska ansökan innehålla en beskrivning av karaktären och den ungefärliga omfattningen. Det kan exempelvis vara husens högsta våningsantal, uppskattat antal lägenheter eller utformningen i stort. Till exempel om husen ska vara friliggande eller sammanbyggda. Gärna en enkel situationsplan.

Du har rätt till ett beslut om planbesked inom fyra månader från det att en fullständig ansökan kommit in till stadsbyggnadskontoret. När fullständig ansökan skickats in får du en bekräftelse med information om tidplan och namn på vem som är handläggare för ärendet.

Handläggaren utreder ärendet. Bland annat genom att se till kommunens översiktsplan, se länk nedan, och platsens förutsättningar. Handläggaren tar fram ett underlag för beslut och ett förslag till beslut som skickas till stadsbyggnadsnämnden. Beslut om planbesked tas sedan av stadsbyggnadsnämnden. Efter nämndsmöte skickas beslutet ut till den sökande.

Om du får ett positivt planbesked meddelas den uppskattade tiden planarbetet kommer att ta samt när planarbetet kan starta. Ett positivt planbesked innebär dock ingen garanti för att en detaljplan slutligen kommer att antas. Beskedet bekräftar bara att ett planarbete kan påbörja. Läs mer om hur den fortsatta planprocessen går till under länken Hur gör man en detaljplan, i menyn.

Om ett planarbete inte kommer att påbörja kommer skälen för detta att anges i planbeskedet.

Ett planbesked är ett kommunalt beslut som inte är bindande och som du inte kan överklaga.

Avgift för planbesked

Allt planarbete bekostas alltid av den sökande. Detta gäller planbesked som skickats in från 2018-10-01 samt det senare detaljplanearbetet.

Avgift för ett positivt planbesked baseras på tidsersättning. Planbesked för enbostadshus eller fritidshus bedöms landa mellan ca 6 000-15 000 kronor och för övriga större planer från cirka 15 000 kronor och uppåt.

Vid negativa planbesked (avslag, avvisning och avskrivning) utgår en fast avgift som baseras på basbelopp och justeringsfaktor. För 2022 landar avgiften på 5 796 kronor för enbostadshus eller fritidshus och 11 592 kronor för övriga fastigheter.

Avgift för detaljplan

Prisexempel exkl utredningar, ritningar m.m. (ungefärliga kostnader)

  • En mindre ändring eller liknande: 150 000 - 300 000 kronor.
  • En detaljplan för mindre projekt: 300 000 - 700 000 kronor.
  • En detaljplan för större projekt: 700 000 - 1,5 miljon kronor.

Du hittar mer detaljerade uppgifter angående avgifter och taxor kontaktar du planavdelningen. Se kontaktuppgifter nedan.

Senast granskad/publicerad:

KONTAKT

Planavdelningen
Servicetelefon: 036-10 53 35
E-post: fragaplan@jonkoping.se