Ändring av detaljplan 0680K-4/1961HUS gällande fastigheterna Balder 18 och 19, Huskvarna, Jönköpings kommun

Äldre gult trähus med rött tegeltak.

Här hittar du information om förslaget till detaljplan på fastigheten Balder 18 och 19 som ska möjliggöra ett upphävande av tomtindelning.

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag till ändring av detaljplan 0680K-4/1961HUS gällande fastigheterna Balder 18 och 19 Huskvarna, Jönköpings kommun.

Syftet med ändringen av detaljplanen är att upphäva gällande tomtindelning för att kunna slå ihop fastigheterna Balder 18 och 19 samt att införa skyddsbestämmelser mot förvanskning och rivning på en av byggnaderna på Balder 19. Den punktprickade marken, som inte får bebyggas, samt den korsprickade marken, som endast får bebyggas med komplementbyggnader, kommer att justeras för att överensstämma med befintliga byggnader.

Detaljplanen ska antogs i stadsbyggnadsnämnden 17 november 2022 och fick laga kraft 15 december 2023.

Tidplan:

>> Laga kraft: 15 december 2022
Antagande: 17 november 2022
Granskning: 28 september - 19 oktober 2022
Samråd: 1 juli - 26 augusti 2021


Aktuella handlingar

Tidigare handlingar

Bilagor

Kontakta oss

‌Kontakta oss

Titel

Namn och e-post

Kontaktcenter

Planarkitekt

Cecilia Idermark

036- 10 50 00


Översiktskarta

Senast granskad/publicerad: