Ändring av detaljplan 06-JÖS-378 för fastigheten Klubban 3, Jönköping

Här hittar du information om detaljplanen för fastighet Klubban 3. Ändring av detaljplanen syftar till att medge inredning av vind för bostadsändamål.

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag till ändring av detaljplan för fastigheten Klubban 3. Gällande detaljplan medger inte vindsinredning för bostadsändamål varför lämplighet prövas genom ändring av detaljplanen.

Vindsinredning innebär tillskott av takkupor som medför förändringar i taklandskapet. Bestämmelser har tagits fram i syfte att genomförandet ska ske med hänsyn och anpassning till stadsbild och kulturmiljö. Efter avslutat samråd har planen arbetats om för bättre anpassning till stadsbilden. Genom möjligheten att inreda vind för bostadsändamål inom dessa fastigheter kan sammanlagt ca tre nya smålägenheter uppföras.

Detaljplanen antogs i stadsbyggnadsnämnden 11 februari 2021 och fick laga kraft 11 mars 2021.

Tidplan

>> Laga kraft: 11 mars 2021
Antagande: 11 februari 2021
Granskning: 7 december 2020 - 6 januari 2021
Samråd: 17 juni - 10 augusti, 2020


Aktuella handlingar

Bilagor

Tidigare handlingar

Antagande

Plankarta Pdf, 811.3 kB.

Planbeskrivning Pdf, 4.9 MB.

Granskningsutlåtande Pdf, 56.9 kB.

Granskning

Plankarta Pdf, 805.3 kB.

Planbeskrivning Pdf, 4.9 MB.

Samrådsredogörelse Pdf, 143.2 kB.

Samråd

Plankarta Pdf, 474.2 kB.

Planbeskrivning

Undersökning av miljöpåverkan

Nu pågår ett arbete att göra våra handlingar tillgängliga enligt lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Samrådshandlingarna går därför inte att ladda ner via hemsidan. Du kan beställa dem genom att e-posta en beställning till planarkitekten (se kontaktuppgifter nedan), fragaplan@jonkoping.se eller ringa servicetelefonen på 036-10 53 35. Ange vilken detaljplan det gäller samt vilka handlingar du vill ta del. De skickas till dig via e-post i PDF-format.

Planbesked

Underlag för planbesked Pdf, 3.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Beslut stadsbyggnadsnämnden Pdf, 19.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontakta oss

‌Kontakta oss

Titel

Namn och e-post

Kontaktcenter

Planarkitekt

Hanna Levin

036-10 50 00


Översiktskarta