search
Sök
menu
Meny
Sök

Ändring av detaljplan 06-JÖS-732 för fastigheten Älghuvudet 7, Strömsholm, Jönköping

Ändringens huvudsakliga syfte är att upphäva fastighets-indelningen för Älghuvudet 7, för att möjliggöra en framtida avstyckning av fastigheten. Ändringen syftar även till att reglera kommande byggnad med planbestämmelser för att anpassa byggrätten till befintlig byggd miljö.

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag till ändring av detaljplan 06-JÖS-732 från 1963 för fastigheten Älghuvudet 7.

Syftet med ändringen är att upphäva fastighetsindelningen för Älghuvudet 7. Upphävandet möjliggör att fastigheten Älghuvudet 7 kan styckas av och att en byggnad kan uppföras. Ändringen syftar även till att reglera kommande byggnad med planbestämmelser för att anpassa byggrätten till befintlig byggd miljö.

Stadsbyggnadsnämnden finner att utifrån dagens kännedom av projektets omfattning så kommer genomförandet av detaljplanen inte att medföra en betydande miljöpåverkan i den mening som avses i 6 kap§11-18 miljöbalken (1998:808).

Förslaget avviker inte från gällande översiktsplan.

Detaljplanen antogs i stadsbyggnadsnämnden 17 september 2020 och fick laga kraft 20 oktober 2020.

Tidplan

>> Laga kraft: 20 oktober 2020
Antagande: 17 september 2020
Granskning: 6 juli - 21 augusti
Samråd: 13 maj - 5 juni 2020


Aktuella handlingar

Bilagor

Tidigare handlingar

Planbesked

Underlag för planbesked Pdf, 635.8 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 635.8 kB)

Beslut stadsbyggnadsnämnden Pdf, 9.9 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 9.9 kB)

Samråd

Plankarta

Planbeskrivning

Behovsbedömning

Granskning

Plankarta

Planbeskrivning

Samrådsredogörelse

Antagande

Plankarta Pdf, 37.8 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 37.8 MB)

Planbeskrivning Pdf, 11.9 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 11.9 MB)

Granskningsutlåtande Pdf, 103.4 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 103.4 kB)

Nu pågår ett arbete att göra våra handlingar tillgängliga enligt lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Samråds- och granskningshandlingarna går därför inte att ladda ner via hemsidan. Du kan beställa dem genom att e-posta en beställning till planarkitekten (se kontaktuppgifter nedan), fragaplan@jonkoping.se eller ringa servicetelefonen på 036-10 53 35. Ange vilken detaljplan det gäller samt vilka bilagor du vill ta del. De skickas till dig via e-post i PDF-format.

Kontakta oss

Titel

Namn och e-post

Telefon

Planarkitekt

Felicia Wilen

036-10 50 00

 

Översiktskarta