search
Sök
menu
Meny
Sök

Ändring av detaljplan fastställd som Karta öfver Gränna stad, Gränna, Jönköpings kommun

Flygbild över området.

Planändringens huvudsakliga syfte är upphäva fastighetsindelningen för fastigheten Köpmannen 3.

Fastighetsägare till Köpmannen 3 önskar i ett senare skede avstycka fastigheten, vilket föregås av denna detaljplaneändring, i vilken nuvarande fastighetsindelning för Köpmannen 3 upplöses. Syftet med ändringen av detaljplanen är även att, med hjälp av detaljplanebestämmelser i form av exempelvis skydds- och varsamhetsbestämmelser samt rivningsförbud,
skydda befintlig kulturhistoriskt värdefull bebyggelse på fastigheten Köpmannen
3.

Vid anspråk på ersättning på grund av skyddsbestämmelser enligt Plan- och bygglag (2010:900) 14 kap 10 § skall krav på ersättning inkomma senast 28 september 2017.

Detaljplanen vann laga kraft 18 maj 2018.

Du hittar detaljplaner som vunnit laga kraft på sidan Gällande detaljplaner. Handlingarna från detta detaljplanearbete kommer även att finnas kvar på sidan Antagna detaljplaner under genomförande ca 1 år från det att detaljplanen vunnit laga kraft.


Aktuella handlingar

Antagandehandling 

Planbeskrivning Pdf, 3.3 MB. (Pdf, 3.3 MB)

Granskningsutlåtande Pdf, 59.1 kB. (Pdf, 59.1 kB)

Tidigare handlingar

Granskningshandling

Planbeskrivning Pdf, 3.3 MB. (Pdf, 3.3 MB)

Samrådsredogörelse Pdf, 41.1 kB. (Pdf, 41.1 kB)

Samrådshandling

Planbeskrivning Pdf, 3.3 MB. (Pdf, 3.3 MB)

Kontakta oss

Titel

Telefon

Servicetelefon (kl 9-14)

036-10 53 35

 

Översiktskarta