search
Sök
menu
Meny
Sök

Ändring av detaljplan för Musketören 6, Torpa, Jönköpings kommun

Här hittar du information om detaljplanen för fastighet Musketören 6. Syfte är att upphäva bestämmelse om fastighetsindelning.

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag till ändring av stadsplanen ”Maximum, Minnet m.fl. å Juneholm i Jönköping”, fastställd som stadsplan 1950-06-29.

Syftet med denna detaljplaneändring är att upphäva bestämmelse om fastighetsindelning på fastigheten Musketören 6, fastställd som tomtindelning 1929-02-05, aktbeteckning 0680K-EIII114. Ett upphävande av bestämmelse om fastighetsindelning möjliggör för en avstyckning av fastigheten.

Detaljplaneändringen bedöms vara förenlig med gällande översiktsplan. Ändringen bedöms inte innebära en betydande miljöpåverkan.

Ändring av detaljplan antogs i stadsbyggnadsnämnden 11 juni 2020 och fick laga kraft 9 juli 2020.

Tidplan

>> Laga kraft: 9 juli 2020
Beslut om antagande: 11 Juni 2020
Samråd: 27 mars- 17 april 2020
Beslut om planbesked: 12 mars


Aktuella handlingar

Tidigare handlingar

Antagande

Planbeskrivning

Samrådsredogöresle

Samråd

Planbeskrivning

Planbesked

Underlag för planbesked

Beslut stadsbyggnadsnämnden

Nu pågår ett arbete att göra våra handlingar tillgängliga enligt lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Planbesked- samråd- och antagandehandlingarna går därför inte att ladda ner via hemsidan. Du kan beställa dem genom att e-posta en beställning till planarkitekten (se kontaktuppgifter nedan), fragaplan@jonkoping.se eller ringa servicetelefonen på 036-10 53 35. Ange vilken detaljplan det gäller samt vilka handlingar du vill ta del. De skickas till dig via e-post i PDF-format.

Kontakta oss

Titel

Namn och e-post

Telefon

Plankoordinator

Josefin Mattsson

036-10 50 00


Översiktskarta