Ändring av detaljplan för Storken 15, Jönköpings kommun

Här hittar du information om detaljplanen för fastighet Storken 15. Planändringens syfte är att upphäva bestämmelse om fastighetsindelning.

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag till ändring av stadsplan för kvarteret Storken å Kristinebergsområdet i Jönköping, fastställd 1956-11-28.

Syftet med detaljplaneändringen är att upphäva bestämmelse om fastighetsindelning på fastigheten Storken 15, fastställd som tomtindelning 1957 01-30, aktbeteckning 0680K-EIII768. Ett upphävande av bestämmelse om fastighetsindelning möjliggör genom lantmäteriförrättning delning av fastigheten till två fastigheter. Bygglov kan sökas för två nya bostadshus.

Detaljplaneändringen bedöms vara förenlig med gällande översiktsplan. Ändringen bedöms inte innebära en betydande miljöpåverkan.

Detaljplanen antogs i stadsbyggnadsnämnden 22 april 2021 och fick laga kraft 19 maj 2021.

Tidplan

>> Laga kraft: 19 maj 2021
Antagande: 22 april 2021
Samråd: 17 februari - 11 mars 2021
Beslut om planbesked: 10 oktober 2020


Aktuella handlingar

Tidigare handlingar

Kontakta oss

‌Kontakta oss

Titel

Namn och e-post

Kontaktcenter

Planarkitekt

Hanna Levin

036-10 50 00


Översiktskarta