TYP AV PROJEKT

Bostäder

GEOGRAFISKT OMRÅDE

Norra kommundelen

STATUS PÅ PROJEKT

Klar

Bankeryd: detaljplan för bostäder (Backen 1:141)

Här hittar du information om detaljplanen för fastighet Backen 1:141. Syftet med detaljplanen är att omvandla ett industriområde till bostäder.

Illustration av byggkranar som bygger en kommunal byggnad.

Översiktskarta

Planområdet är lokaliserat i Bankeryds norra del och beräknas kunna inrymma cirka 95 bostäder av varierad upplåtelse- och bebyggelseform.

Planområdet angörs från Björnebergsvägen och är uppdelad i två delområden. Det norra området innehåller flerbostadshus i tre till sex våningar, delvis med möjlighet till verksamheter i bottenplan i huset närmast Kortebovägen.

Detaljplanen antogs i stadsbyggnadsnämnden 7 maj 2020 och fick laga kraft 4 juni 2020.

Du hittar detaljplaner som vunnit laga kraft på sidan Gällande detaljplaner. Handlingarna från detta detaljplanearbete kommer även att finnas kvar på sidan Antagna detaljplaner under genomförande ca 1 år från det att detaljplanen vunnit laga kraft.

Aktuella handlingar

Bilagor

Tidigare handlingar

Antagande

Planbeskrivning

Plankarta

Granskninsutlåtande

Granskning

Planbeskrivning

Plankarta

Samrådsredogörelse

Samråd

Planbeskrivning

Plankarta

Behovsbedömning

Nu pågår ett arbete att göra våra handlingar tillgängliga enligt lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Samråds- gransknings- och antagandehandlingarna går därför inte att ladda ner via hemsidan. Du kan beställa dem genom att e-posta en beställning till planarkitekten (se kontaktuppgifter nedan), fragaplan@jonkoping.se eller ringa servicetelefonen på 036-10 53 35. Ange vilken detaljplan det gäller samt vilka handlingar du vill ta del. De skickas till dig via e-post i PDF-format.

Planbesked

Underlag för planbesked Pdf, 1.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Beslut stadsbyggnadsnämden Pdf, 29.5 kB, öppnas i nytt fönster.