search
Sök
menu
Meny
Sök

Detaljplan för bostäder på Berget 1:69, Taberg, Jönköpings kommun

Flygfoto med planområdet utmarkerat.

Planens huvudsakliga syfte att möjliggöra för byggnation av ett nytt flerbostadshus i centrala Taberg.

En utökning av flerbostadsbebyggelsen i Taberg bidrar till en positiv bebyggelseutveckling med möjlighet för utökad service och kommunikation. Förtätningen ger upphov till en förändrad stadsbild som markerar ett centralt läge i Taberg. Planförslaget innebär en nybyggnation av ett flerbostadshus intill de två befintliga punkthusen på Berget 1:51. Det nya huset är placerat i norrläge till de befintliga husen och kommer därför ej orsaka skuggbildning för byggnaderna söder om planområdet.

Punkthuset är planerat att uppföras i 5 våningar där lägenheterna består av 2- 4 rok med balkong eller takterrass för de två lägenheter belägna på översta våningen. Till granskningsskedet har byggnaden behållit den utformning som togs fram till samrådet. Genom inkomna undersökningar för geoteknik samt dagvatten har grundläggningen av byggnaden förtydligats i granskningshandlingen.

Detaljplanen vann laga kraft 13 juli 2018.

Du hittar detaljplaner som vunnit laga kraft på sidan Gällande detaljplaner. Handlingarna från detta detaljplanearbete kommer även att finnas kvar på sidan Antagna detaljplaner under genomförande ca 1 år från det att detaljplanen vunnit laga kraft.

Aktuella handlingar

Bilagor

Tidigare handlingar

Kontakta oss

Titel

Telefon

Servicetelefon (kl 9-14)

036-10 53 35

 

Översiktskarta