Detaljplan för bostäder på del av Kortebo 4:9 m.fl. Strandängen (etapp 2) inklusive ändring av detaljplan av etapp 2

Här hittar du information om detaljplanen för fastighet Kortebo 4:9 m.fl. Planförslagets syfte är att möjliggöra en omvandling av stadsdelen.

 

Detaljplanen fick laga kraft 29 november 2018 och Ändringen av detaljplanen fick laga kraft 18 oktober 2019,

Du hittar detaljplaner som vunnit laga kraft på sidan Gällande detaljplaner. Handlingarna från detta detaljplanearbete kommer även att finnas kvar på sidan Detaljplaner under under genomförande ca 1 år från det att detaljplanen vunnit laga kraft.


Aktuella handlingar

Handlingar för ändring av detaljplan (etapp 2)

Handlingar för detaljplan (etapp 2)

Antagandehandlingar etapp 2

Planbeskrivning Pdf, 35.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Plankarta Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Granskningshandlingar etapp 2

Planbeskrivning Pdf, 32.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Plankarta Pdf, 8 MB, öppnas i nytt fönster.

Samrådsredogörelse Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.

Samrådshandlingar

Planbeskrivning Pdf, 29.1 MB.

Plankarta Pdf, 2 MB.

Bilagor för granskning (etapp 2)

Bullerutredning - Strandängen etapp 2 (2017-11-08) Pdf, 7.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Bullerutredning - Strandängen Kortebo (2018-01-26) Pdf, 3.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Bullerutredning - Strandängen kvarter F (2018-01-25) Pdf, 3.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Dagvattenutredning - Strandängen dagvatten etapp 1 (2012-06) Pdf, 3.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Dagvattenutredning - Strandängen etapp 2 (2016-03-31) Pdf, 5.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Dagvattenutredning - Strandängen etapp 3 (2017-01-24) Pdf, 1.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Erosionsrisker - Etapp 1, SWECO (2011-11-29) Pdf, 864.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Geoteknisk undersökning - Etapp 1, SWECO (2011-11-04) Pdf, 3.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Geoteknisk utredning - Etapp 1, WSP (2010-02-12) Pdf, 57.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Geoteknisk undersökning - Etapp 2, MUR (2016-10-27, 017-02-22) Pdf, 7.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Geoteknisk undersökning - Etapp 2, Stabilitet (2016-11-08, 2017-02-22, 2018-01-24) Pdf, 4.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Miljöteknisk undersökning - Strandängen (2017-01-19) Pdf, 1.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Miljöteknisk undersökning, kompletterad - Jordprovtagning (2017-10-26) Pdf, 11.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Naturvärdesinventering - Etapp 2 (2016-02-29) Pdf, 5.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Skötselplan för kommunalt ägd naturmark - Etapp 2 (2017-03-29) Pdf, 1.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Fördjupad riskanalys - Farligt gods, inkl bilagor (2018-01-25) Pdf, 3 MB, öppnas i nytt fönster.

Bedömning jordbruksmark - Strandängen (2017-11-30) Pdf, 34.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Arkeologisk förundersökning (2015-12-10) Pdf, 755.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Grundkarta Kortebo 4:9 Pdf, 848.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Planprogram Pdf, 16.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Bilagor för samråd

Arkeologisk förundersökning Pdf, 755.9 kB.

Behovsbedömning Pdf, 103.5 kB.

Bullerutredning Pdf, 12.1 MB.

Dagvattenutredning Pdf, 5.8 MB.

Förslag på kompensationsåtgärder för Strandängen Pdf, 1 MB.

Geoteknisk undersökning, projekterings-PM Stabilitet Pdf, 2.5 MB.

Markteknisk undersökningsrapport, MUR Pdf, 7.6 MB.

Kortebovägen, utrednings-PM Pdf, 5.1 MB.

Naturvärdesinventering, Strandängen etapp 2 Pdf, 5.5 MB.

Skötselplan för kommunalt ägd naturmark i Strandängen etapp 2 Pdf, 1.5 MB.

Fördjupad riskanalys Pdf, 333.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Fördjupad riskanalys - bilaga 1 Pdf, 36.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Fördjupad riskanalys - bilaga 2 Pdf, 86.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Fördjupad riskanalys - bilaga 3 Pdf, 506.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontakta oss

Titel

Telefon

Servicetelefon (kl 9-14)

036-10 53 35

 

Översiktskarta