search
Sök
menu
Meny

Detaljplan för bostäder på del av Kortebo 4:9 m.fl. Strandängen (etapp 2) inklusive ändring av detaljplan av etapp 2

Planförslagets syfte är att möjliggöra en omvandling av stadsdelen Strandängen med bostäder, centumverksamhet, vård samt skol- och förskoleverksamhet.

Syftet med ändringen är att möjliggöra tredimensionell fastighetsbildning av garage samt ta bort u-område då ny projektering förlägger ledning i nytt läge.

Detaljplanen fick laga kraft 29 november 2018 och Ändringen av detaljplanen fick laga kraft 18 oktober 2019,

Du hittar detaljplaner som vunnit laga kraft på sidan Gällande detaljplaner. Handlingarna från detta detaljplanearbete kommer även att finnas kvar på sidan Detaljplaner under under genomförande ca 1 år från det att detaljplanen vunnit laga kraft.


Aktuella handlingar

Handlingar för ändring av detaljplan (etapp 2)

Antagande

Plankartaöppnas i nytt fönster (pdf, 6.7 MB)

Planbeskrivningöppnas i nytt fönster (pdf, 6.3 MB)

Granskningsutlåtandeöppnas i nytt fönster (pdf, 85.9 kB)

Granskning

Plankartaöppnas i nytt fönster (pdf, 6.7 MB)

Planbeskrivningöppnas i nytt fönster (pdf, 3.5 MB)

Samrådsredogörelseöppnas i nytt fönster (pdf, 92.6 kB)

Samråd

Plankartaöppnas i nytt fönster (pdf, 75.1 MB)

Planbeskrivningöppnas i nytt fönster (pdf, 4 MB)

Bilgaor

Plankartans utseende efter ändringöppnas i nytt fönster (pdf, 1.2 MB)

Behovsbedömning (pdf, 103.5 kB)

Handlingar för detaljplan (etapp 2)

Antagandehandlingar etapp 2

Planbeskrivningöppnas i nytt fönster (pdf, 35.4 MB)

Plankartaöppnas i nytt fönster (pdf, 1.2 MB)

Granskningshandlingar etapp 2

Planbeskrivningöppnas i nytt fönster (pdf, 32.5 MB)

Plankartaöppnas i nytt fönster (pdf, 8 MB)

Samrådsredogörelseöppnas i nytt fönster (pdf, 1 MB)

Samrådshandlingar

Planbeskrivning (pdf, 29.1 MB)

Plankarta (pdf, 2 MB)

Bilagor för granskning (etapp 2)

Bullerutredning - Strandängen etapp 2 (2017-11-08)öppnas i nytt fönster (pdf, 7.8 MB)

Bullerutredning - Strandängen Kortebo (2018-01-26)öppnas i nytt fönster (pdf, 3.4 MB)

Bullerutredning - Strandängen kvarter F (2018-01-25)öppnas i nytt fönster (pdf, 3.2 MB)

Dagvattenutredning - Strandängen dagvatten etapp 1 (2012-06)öppnas i nytt fönster (pdf, 3.5 MB)

Dagvattenutredning - Strandängen etapp 2 (2016-03-31)öppnas i nytt fönster (pdf, 5.8 MB)

Dagvattenutredning - Strandängen etapp 3 (2017-01-24)öppnas i nytt fönster (pdf, 1.6 MB)

Erosionsrisker - Etapp 1, SWECO (2011-11-29)öppnas i nytt fönster (pdf, 864.8 kB)

Geoteknisk undersökning - Etapp 1, SWECO (2011-11-04)öppnas i nytt fönster (pdf, 3.4 MB)

Geoteknisk utredning - Etapp 1, WSP (2010-02-12)öppnas i nytt fönster (pdf, 57.6 kB)

Geoteknisk undersökning - Etapp 2, MUR (2016-10-27, 017-02-22)öppnas i nytt fönster (pdf, 7.6 MB)

Geoteknisk undersökning - Etapp 2, Stabilitet (2016-11-08, 2017-02-22, 2018-01-24)öppnas i nytt fönster (pdf, 4.5 MB)

Miljöteknisk undersökning - Strandängen (2017-01-19)öppnas i nytt fönster (pdf, 1.6 MB)

Miljöteknisk undersökning, kompletterad - Jordprovtagning (2017-10-26)öppnas i nytt fönster (pdf, 11.4 MB)

Naturvärdesinventering - Etapp 2 (2016-02-29)öppnas i nytt fönster (pdf, 5.5 MB)

Skötselplan för kommunalt ägd naturmark - Etapp 2 (2017-03-29)öppnas i nytt fönster (pdf, 1.5 MB)

Fördjupad riskanalys - Farligt gods, inkl bilagor (2018-01-25)öppnas i nytt fönster (pdf, 3 MB)

Bedömning jordbruksmark - Strandängen (2017-11-30) öppnas i nytt fönster (pdf, 34.1 kB)

Arkeologisk förundersökning (2015-12-10)öppnas i nytt fönster (pdf, 755.9 kB)

Grundkarta Kortebo 4:9öppnas i nytt fönster (pdf, 848.6 kB)

Planprogramöppnas i nytt fönster (pdf, 16.4 MB)

Bilagor för samråd

Arkeologisk förundersökning (pdf, 755.9 kB)

Behovsbedömning (pdf, 103.5 kB)

Bullerutredning (pdf, 12.1 MB)

Dagvattenutredning (pdf, 5.8 MB)

Förslag på kompensationsåtgärder för Strandängen (pdf, 1 MB)

Geoteknisk undersökning, projekterings-PM Stabilitet (pdf, 2.5 MB)

Markteknisk undersökningsrapport, MUR (pdf, 7.6 MB)

Kortebovägen, utrednings-PM (pdf, 5.1 MB)

Naturvärdesinventering, Strandängen etapp 2 (pdf, 5.5 MB)

Skötselplan för kommunalt ägd naturmark i Strandängen etapp 2 (pdf, 1.5 MB)

Fördjupad riskanalysöppnas i nytt fönster (pdf, 333.5 kB)

Fördjupad riskanalys - bilaga 1öppnas i nytt fönster (pdf, 36.8 kB)

Fördjupad riskanalys - bilaga 2öppnas i nytt fönster (pdf, 86.5 kB)

Fördjupad riskanalys - bilaga 3öppnas i nytt fönster (pdf, 506.7 kB)

Kontakta oss

Titel

Telefon

Servicetelefon (kl 9-14)

036-10 53 35

 

Översiktskarta