search
Sök
menu
Meny
Sök

Detaljplan för bostäder på Drotten 10 Kålgården

Planområdet är beläget längst med Odengatan på östra Kålgården. Den fastighet som planen främst behandlar är Drotten 10 som är bebyggd med lokaler som idag hyrs av posten. Detta kontrakt har dock sagts upp och posten flyttar ut år 2016 för att lämna plats åt ett nytt bostadskvarter.

Den nya bebyggelsen förväntas bli fyra bostadsbyggnader i fyra till fem våningar. Detta resulterar i ca 150 lägenheter, samt fyra lokaler i bottenplan. Exploateringen medför en utvidgning av Jönköpings centrum och Kålgården vilket har till följd att gestaltning blivit en viktig fråga i planförslaget. För att skapa en stadsmässig utformning utifrån Jönköpings förutsättningar har bebyggelsen anpassats till omgivningen gällande takutformning, taklutning, våningsantal samt entréer placerade mot gata.

Utöver exploateringen på Drotten 10 kommer även planen att innefatta angränsande gator. Detta görs dels för att fastigheten ska kunna angöras från norr, via en ny körbana, men även för att höja standarden på befintliga gator så att framtida behov tillgodoses. Detta innebär en förlängning av Östra Holmgatan fram till Odengatan. Upprustning av den delen av Kålgårdsgatan som angränsar till Drotten 10 samt utbyggnad av Stenhuggargatan för ett bredare gång- och cykelstråk.

Detaljplanen vann laga kraft den 8 november 2016.

Du hittar detaljplaner som vunnit laga kraft på sidan Gällande detaljplaner. Handlingarna från detta detaljplanearbete kommer även att finnas kvar på sidan Detaljplaner under genomförande ca 2 år från det att detaljplanen vunnit laga kraft, då området håller på att byggas ut.

Antagandehandlingar

Bilagor

Tidigare handlingar

Kontakta oss

Titel

Telefon

Servicetelefon (kl 9-14)

036-10 53 35

 

Översiktskarta