Detaljplan för bostäder på fastigheten Månsarp 1:186, i Månsarp

Här hittar du information om detaljplanen för fastighet Månsarp 1:186. Planens huvudsakliga syfte är att utreda lämpligheten för bostadsbebyggelse.

Planområdet ligger i östra delen av Månsarp och bara några hundra meter ifrån Månsarpsstation. Marken består av skogs- och jordbruksmark och ägs till största delen av Jönköpings kommun.

Det är viktigt att inom kommunen möjligöra för att även ytterområden utvecklas. I dessa områden är det också viktigt att skapa förutsättningar för de boendeformer som saknas i ormrådet. Flera av kommunens strategiska program understryker just behovet av en varierad bebyggelseutformning i Månsarp då merparten av den nuvarande bebyggelsen består av villor.

Detaljplanen vann laga kraft den 16 januari 2017.

Du hittar detaljplaner som vunnit laga kraft på sidan Gällande detaljplaner. Handlingarna från detta detaljplanearbete kommer även att finnas kvar på sidan Detaljplaner under genomförande ca 1 år från det att detaljplanen vunnit laga kraft.

Antagandehandlingar

Bilagor

Tidigare handlingar

Kontakta oss

Titel

Telefon

Servicetelefon (kl 9-14)

036-10 53 35

 

Översiktskarta