Detaljplan för bostäder på Slåttertiden 1 m.fl. Öxnehaga

Trämodell av kommande bebyggelse.

Här hittar du information om detaljplanen för fastighet Slåttertiden 1. Syfte med planen är att möjliggöra för bostäder.

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag till detaljplan för del av fastigheten Slåttertiden 1 med flera. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för nybyggnation av bostäder. Planen möjliggör att fyra flerbostadshus byggs i fyra till fem våningar. Parkering löses i garageplan under mark.

Planen ska även säkerställa ytor för hantering av dagvatten inom naturmark. I norr angränsar förskolan Gethagen vars utemiljö säkerställs genom detaljplanen.

Detaljplanen antogs i stadsbyggnadsnämnden 17 juni 2021 och fick laga kraft 15 juli 2021.


Tidplan:

>> Laga kraft: 15 juli 2021
Antagande: 17 juni 2021
Granskning: 29 mars - 19 april 2021
Samråd: 11 november 2020 - 6 januari 2021


Aktuella handlingar

Bilagor

Tidigare handlingar

Kontakta oss

Titel

Namn och e-post

Telefon

Planarkitekt

Hanna Levin

036-10 50 00


Översiktskarta