Detaljplan för bostadsområdet Hovslätts ängar på del av Månstorp 2:6 m.fl. i Hovslätt

Här hittar du information om detaljplanen för fastighet Månstorp 2:6 m.fl.

Ägaren till Norrahammar Månstorp 2:6 önskar avstycka delar av fastigheten för försäljning för bostadsändamål. Markområdet är inte planlagt varför ny detaljplan krävs.

Planförslagets syfte är därför att pröva möjligheten att planlägga del av fastigheten Månstorp 2:6 för bostadsändamål. I syfte att bland annat fördela trafiken till och från detta planerade bostadsområde föreslås Idrottsgatan byggas om delvis i en ny sträckning och med anslutning till Barrsätragatan med en ny cirkulationsplats.

Ett planprogram har varit föremål för samråd under 2010. 

För programområdets västra del har upprättats förslag till detaljplan som varit föremål för samråd under 2011. För Idrottsgatan har upprättats en separat detaljplan som också varit föremål för samråd under 2011. De båda planförslagen har efter samråden lagts samman till ett.

Planområdet är beläget omedelbart öster om Hovslätt (Hökhults hage) och avgränsas i stort av bebyggelsen längs Hästskovägen/Sommarhagen/Idrottsgatan i väster, Lisaberg i söder och Hovslätts idrottsplats i norr.

Större delen av planområdet utgörs av öppna odlingsytor till vilka allmänheten inte har tillträde. Förutom motionsspåren i norr finns några stigar genom planområdet som utnyttjas av de närboende och som kan komma att beröras av planförslaget. Avsikten är dock att befintliga stigar i möjligaste mån ska kunna bibehållas och även kompletteras med nya gångstigar.

Inom planområdet föreslås en varierad men sammanhållen bebyggelse som utgår från topografin och sparar naturmark och åkermark. Gruppbyggda enbostadshus förläggs enkelsidigt längs nya gator som anpassas till höjdkurvorna. 

I arbetet med Hovslätts Ängar har ambitionen varit att omhänderta de specifika förutsättningar som ger området sin karaktär – de två trädbevuxna kullarna och det böljande kulturlandskapet. Genom noggrant avvägd placering i landskapet ansluter både nya vägar och all planerad bebyggelse till topografin.

De två flerbostadshusen balanserar den stora skalan i landskapet och står som motvikt till de trädbevuxna kullarna. De fristående husen ligger som pärlband utmed vägarna. Övergången mellan det byggda och det befintliga landskapet skall vara medvetet utformad, som en mjuk övergång eller genom en tydlig anvisning om vad som är byggt och vad som är natur.

En av utgångspunkterna för utformningen av Hovslätts Ängar och dess bostäder har också varit att erbjuda hem av olika storlek för människor i olika skeden i livet så att möjlighet skall finnas att flytta inom området. Både lägenheter och friliggande hus kommer därför att uppföras med varierande storlek och disposition.

Totalt innebär planförslaget ett tillskott av ca 107 bostäder fördelade på följande vis:

Friliggande kedjehus 118-150 kvm 62 st

Frliggande villor ca 80 kvm 5-6 st

Radhus ca 155 kvm 7 st

Flerbostadshus 65-110 kvm 33 st 2 - 4 rok

En ny förskola måste byggas och ett förslag på läge är nordost om planområdet i anslutning till kommande planetapp. Även andra lägen för en ny förskola har diskuterats. När en ny förskola byggts planeras befintlig förskola vid Idrottsgatan att stängas.

Anslutning till omgivningen föreslås dels längs Idrottsgatan och dels längs Västra Hällstorpsvägen. När östra delen av programområdet aktualiseras för detaljplanläggning planeras denna anslutas mot Idrottsgatan. 

En trafikutredning har genomförts och bifogas planhandlingen. 

Gång- och cykeltrafikanter hänvisas till dels Idrottsgatan, som byggs om med en ny gång- och cykelväg, samt Västra Hällstorpsvägen. Ny GC-väg från området planeras som fortsätter ut på Västra Hällstorpsvägen.

Planen vann laga kraft 17 juli 2015.

Du hittar detaljplaner som vunnit laga kraft på sidan Gällande detaljplaner. Handlingarna från detta detaljplanearbete kommer även att finnas kvar på sidan Antagna detaljplaner under genomförande ca 1-2 år från det att detaljplanen vunnit laga kraft.

 

Antagandehandlingar

Utredningar och bilagor

Kontakta oss

Kontakt

Telefon

Kontaktcenter

036-10 50 00

Översiktskarta