Detaljplan för centrumverksamhet och gymnasieskola på Vakten 7 m.fl. vid Batterigatan A6, Jönköpings kommun

Här hittar du information om förslaget till en ny detaljplan på fastigheten Vakten 7 m.fl. som ska användning av kontor, gymnasieskola och vård.

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett detaljplaneförslag för fastigheterna Vakten 7-10 och Vapenrocken 4.

Detaljplanen prövar en kombinerad användning av centrumverksamhet och skola/ utbildning i form av gymnasium, högskoleverksamhet eller forskning. Inom centrum ingår många olika användningar till exempel butiker, restauranger, kontor, gym, bank, apotek, hantverk och annan service. Även lättare former av vård ingår såsom vårdcentral, ungdomsmottagning, sjukgymnastik, vaccinationsklinik eller personalhälsovård. Det kan även vara lokaler för fotvård, hudvård, massage eller tandvård.

Planförslaget ger Batterigatan en ny karaktär med tätare och högre bebyggelse och förbättrade gångförbindelser med syfte att göra det trivsammare och lättare att röra sig i området utan bil.

Detaljplanen antogs i stadsbyggnadsnämnden 7 april 2022 och fick laga kraft 5 maj 2022.


Tidplan:

>> Laga kraft: 5 maj 2022
Antagande: 7 april 2022
Granskning: 25 juni - 9 augusti 2021
Samråd: 19 augusti - 9 september 2020


Aktuella handlingar

Bilagor

Tidigare handlingar

Antagande

Plankarta Pdf, 466.9 kB.

Planbeskrivning Pdf, 4.4 MB.

Granskningsutlåtande Pdf, 65.8 kB.

Granskning

Plankarta Pdf, 493.4 kB.

Planbeskrivning Pdf, 13.2 MB.

Samrådsredogörelse Pdf, 85 kB.

Samråd

Plankarta Pdf, 428.3 kB.

Planbeskrivning

Undersökning av miljöpåverkan

Nu pågår ett arbete att göra våra handlingar tillgängliga enligt lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Samrådshandlingarna går därför inte att ladda ner via hemsidan. Du kan beställa dem genom att e-posta en beställning till planarkitekten (se kontaktuppgifter nedan), fragaplan@jonkoping.se eller ringa servicetelefonen på 036-10 53 35. Ange vilken detaljplan det gäller samt vilka handlingar du vill ta del. De skickas till dig via e-post i PDF-format.


Planbesked

Underlag för planbesked Pdf, 3.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Beslut stadsbyggnadsnämnden Pdf, 7.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Tidigare bilagor

Kontakta oss

Titel

Namn och e-post

Telefon

Plankoordinator

Josefin Dahlbom

036-10 50 00


Översiktskarta