Detaljplan för del av Folkets park 1 och Gråbo 1:22, Huskvarna, Jönköpings kommun

Här hittar du information om detaljplanen för fastighet Folkets park 1 och Gråbo 1:22. Planens syfte är att möjliggöra för byggnation av en förskola.

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett detaljplaneförslag för del av Folkets park 1 och Gråbo 1:22 i Huskvarna. Syftet med detaljplanen är att utreda byggnation av en förskola i två våningar, med förutsättning att värna om naturvärden som finns på platsen i form av storvuxna vidkroniga ekar. Förskolan ska anpassas efter markens lutning och föreslås uppföras med träfasad. Detta för att utgöra ett tillskott till miljön i Folkets park där flertalet byggnader är försedda med träfasad i ljusa kulörer.

Planen fick laga kraft 19 oktober 2018.

Du hittar detaljplaner som vunnit laga kraft på sidan Gällande detaljplaner. Handlingarna från detta detaljplanearbete kommer även att finnas kvar på sidan Antagna detaljplaner under genomförande ca 1 år från det att detaljplanen vunnit laga kraft.


Aktuella handlingar

Tidigare handlingar

Bilagor

Kontakta oss

Titel

Telefon

Servicetelefon (kl 9-14)

036-10 53 35

 

Översiktskarta