Detaljplan för del av Hälsan 2 mfl, på Väster i Jönköping

Vy över kvarter Hälsan på Väster samt en ditritad illustration på nya Science tower.

Här hittar du information om detaljplanen för fastighet Hälsan 2 m.fl. Planens syfte är att möjliggöra en ny byggnad inom kvarteret Hälsan.

Kvarteret Hälsan utgör Jönköpings före detta sjukhusområde som idag inrymmer byggnader med olika utformningar och användningsområden såsom kontor, bostäder och vårdcentral. Kvarteret delas av en samfälld gata.

Detaljplaneförslaget möjliggör att befintliga parkeringsytor samt delar av den befintliga bebyggelsen inom planområdet ersätts med ny byggnation. Markanvändningen som prövas är centrum, vilket omfattar exempelvis kontors- och konferenslokaler, restaurang, primärvård och butikslokaler. Därtill prövas markanvändningen bostadsändamål, skolverksamhet för högre utbildning samt parkeringsgarage under jord inom delar av planområdet. Syftet med detaljplanen är därtill att omvandla den samfällda gatan till en kommunal gata utformad primärt för gång och cykel.

Detaljplanen prövar utökad byggrätt både i markplan samt högre byggnadshöjder. Inom den del av plan-området som idag utgör parkeringsyta prövas en ny märkesbyggnad med en högsta byggnadsdel i 15 våningar. Mot gatan prövas byggnadshöjd för tillkommande bebyggelse motsvararande fyra våningar. Planen syftar även till att skydda kulturhistoriskt värdefull bebyggelse.

Detaljplanen har varit ute på en andra granskning och arbetet fortsätter nu att sammanställa ett granskningsutlåtande inför antagande.

Detaljplanen antogs i stadsbyggnadsnämnden 13 februari 2020. Detaljplanen fick laga kraft 23 september 2020.

Tidplan

>> Laga kraft: 23 september 2020
Antagande: 13 februari 2020
Granskning 2: 25 november 2019 - 5 januari 2020
Granskning: 24 oktober - 21 november 2018
Samråd: 1 juni - 30 augusti 2016


Aktuella handlingar

Bilagor

Tidigare handlingar

Kontakta oss

Titel

Namn och e-post

Telefon

Planarkitekt

Hanna Levin

036-10 50 00

Översiktskarta