search
Sök
menu
Meny

Detaljplan för del av Hälsan 5 mfl, på Väster i Jönköping

Bild över Jönköping där en visionsbild av den tänkta byggnaden är inritad.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för byggnation av bostäder och centrumverksamhet i bottenplan.

Detaljplaneområdet inryms i kvarteret Hälsan som är beläget på Väster i centrala Jönköping.

Planen syftar till att möjliggöra förtätning i form av bostadsbebyggelse med centrumverksamhet i bottenplan. Högsta tillåtna nockhöjd motsvarar 14 bostadsvåningar. Detaljplanen utgjorde i tidigare skede ett större planområde som har delats upp i två detaljplaner. Hälsan 5 blir första etappen som antas medan andra etappen med Hälsan 2 kommer att bearbetas vidare innan antagande

Detaljplanen antogs i stadsbyggnadsnämnden 17 oktober 2019 och fick laga kraft 25 november 2020.


Tidplan

>> Laga kraft: 25 november 2020
Antagande: 17 oktober 2019
Granskning: 24 oktober - 21 november 2018
Samråd: 1 juni - 30 augusti 2016


Aktuella handlingar

Bilagor

Tidigare handlingar

Samrådshandlingar

Plankartaöppnas i nytt fönster (pdf, 2.1 MB)

Planbeskrivningöppnas i nytt fönster (pdf, 5.9 MB)

Behovsbedömningöppnas i nytt fönster (pdf, 111.3 kB)

Granskningshandlingar

Plankarta (pdf, 1.4 MB)

Planbeskrivning (pdf, 6.4 MB)

Samrådsredogörelse (pdf, 290.2 kB)

Antagande

Plankarta (pdf, 721.7 kB)

Planbeskrivning (pdf, 5.4 MB)

Granskningsutlåtande (pdf, 192.9 kB)

Kontakta oss

Titel

Namn och e-post

Telefon

Planarkitekt

Hanna Levin

036-10 50 00


Översiktskarta