Detaljplan för del av Hälsan 5 mfl, på Väster i Jönköping

Bild över Jönköping där en visionsbild av den tänkta byggnaden är inritad.

Här hittar du information om detaljplanen för fastighet Hälsan 5 m.fl. Planens syfte är att möjliggöra för bostäder och centrumverksamhet.

Detaljplaneområdet inryms i kvarteret Hälsan som är beläget på Väster i centrala Jönköping.

Planen syftar till att möjliggöra förtätning i form av bostadsbebyggelse med centrumverksamhet i bottenplan. Högsta tillåtna nockhöjd motsvarar 14 bostadsvåningar. Detaljplanen utgjorde i tidigare skede ett större planområde som har delats upp i två detaljplaner. Hälsan 5 blir första etappen som antas medan andra etappen med Hälsan 2 kommer att bearbetas vidare innan antagande

Detaljplanen antogs i stadsbyggnadsnämnden 17 oktober 2019 och fick laga kraft 25 november 2020.


Tidplan

>> Laga kraft: 25 november 2020
Antagande: 17 oktober 2019
Granskning: 24 oktober - 21 november 2018
Samråd: 1 juni - 30 augusti 2016


Aktuella handlingar

Bilagor

Tidigare handlingar

Kontakta oss

Titel

Namn och e-post

Telefon

Planarkitekt

Hanna Levin

036-10 50 00


Översiktskarta