Detaljplan för del av Kärnan 7, Söder, Jönköpings kommun

Här hittar du information om detaljplanen för fastighet Kärnan 7. Planens syfte att möjliggöra för nytt flerbostadshus på fastigheten Kärnan 7.

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett detaljplaneförslag för Kärnan 7 på söder för att möjliggöra byggnation av ett flerbostadshus i fyra våningar. Denna nybyggnation utgör en förtätning i ett attraktivt läge inom Jönköpings tätort där det råder högt tryck på bostäder. Syftet med planen är att möjliggöra för fler bostäder samtidigt som områdets karaktär bevaras. Då byggnationen planeras i nära anslutning till ett område av riksintresse för sitt höga kulturhistoriska värde har utformningen av byggnaden anpassats till omgivningens arkitektur och uttryck.

Detaljplanen vann laga kraft 13 juli 2018.

Du hittar detaljplaner som vunnit laga kraft på sidan Gällande detaljplaner. Handlingarna från detta detaljplanearbete kommer även att finnas kvar på sidan Antagna detaljplaner under genomförande ca 1 år från det att detaljplanen vunnit laga kraft.

 

Antagandehandlingar

Bilagor

Tidigare handlingar

Kontakta oss

Titel

Telefon

Servicetelefon (kl 9-14)

036-10 53 35

Översiktskarta