Detaljplan för del av Öxnehaga 2:1 och del av Slåtterkarlen 1, Huskvarna, Jönköpings kommun

Här hittar du information om detaljplanen för fastighet Öxnehaga 2:1 och del av Slåtterkarlen 1. Planens syfte är att möjliggöra byggnation av bostäder.

Kommunen har tagit fram ett förslag till en ny detaljplan som, om planen vinner laga kraft, möjliggör för byggnation av bostäder. Planförslaget möjliggör tre punkthus i 10-14 våningar. Förslaget skapar ca 150 lägenheter. Inom planområdet finns idag ingen bebyggelse, marken utgörs främst av gräs, sly och lövskog. Gällande detaljplan från år 1975 medger allmänt ändamål med en maximal byggnadshöjd om 12 meter och fordonsparkering.

Detaljplanen vann laga kraft 18 maj 2018.

Du hittar detaljplaner som vunnit laga kraft på sidan Gällande detaljplaner. Handlingarna från detta detaljplanearbete kommer även att finnas kvar på sidan Antagna detaljplaner under genomförande ca 1 år från det att detaljplanen vunnit laga kraft.

Antagandehandlingar

Bilagor

Tidigare handlingar

Kontakta oss

Titel

Telefon

Servicetelefon (kl 9-14)

036-10 53 35

 

Översiktskarta