Detaljplan för del av Vingpennan 1 m.fl. (etapp 4) inom stadsdelen Kungsängen

Här hittar du information om detaljplanen för fastighet Vingpennan 1 m.fl. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för cirka 90 bostäder.

Detaljplaneförslaget har föregåtts av tre markanvisningstävlingar där granskningshandlingen anpassats efter de tilldelade förslagen. Samtliga etapper för utbyggnaden på Kungsängen togs för samråd under 2013 där etapp 4 utgör en del av det tidigare planområdet.

Stadsbyggnadsnämnden finner att utifrån dagens kännedom av projektets omfattning så kommer genomförandet av detaljplanen inte att medföra en betydande miljöpåverkan i den mening som avses i 6 kap§11-18 miljöbalken (1998:808).

Förslaget avviker inte från gällande översiktsplan.

Detaljplanen fick laga kraft 8 maj 2020.

Du hittar detaljplaner som vunnit laga kraft på sidan Gällande detaljplaner. Handlingarna från detta detaljplanearbete kommer även att finnas kvar på sidan Antagna detaljplaner under genomförande ca 1 år från det att detaljplanen vunnit laga kraft.


Aktuella handlingar

Aktuella bilagor

Översiktlig geoteknisk utredning

Dagvattenutredning

Trafikanalys

Arkeologisk undersökning

Trafikbullerutredning

Kapacitetsanalys - Ekhagsmotet

Markteknisk och geoteknisk undersökning

Nu pågår ett arbete att göra våra handlingar tillgängliga enligt lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Bilagorna går därför inte att ladda ner via hemsidan. Du kan beställa dem genom att e-posta en beställning till planarkitekten (se kontaktuppgifter nedan), fragaplan@jonkoping.se eller ringa servicetelefonen på 036-10 53 35. Ange vilken detaljplan det gäller samt vilka handlingar du vill ta del. De skickas till dig via e-post i PDF-format.

Tidigare handlingar

Samrådshandlingar

Plankarta Pdf, 1.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Planbeskrivning
Pdf, 9.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Granskningshandlingar etapp 3

Plankarta Pdf, 991 kB, öppnas i nytt fönster.

Planbeskrivning Pdf, 10.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Samrådsredogörelse Pdf, 67.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Antagandehandlingar etapp 1

Plankarta Pdf, 575.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Planbeskrivning Pdf, 10.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Granskningsutlåtande Pdf, 84.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Antagandehandlingar etapp 2

Plankarta Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Planbeskrivning Pdf, 11 MB, öppnas i nytt fönster.

Granskningsutlåtande Pdf, 68.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Antagandehandlingar etapp 3

Plankarta Pdf, 989.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Planbeskrivning Pdf, 10.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Granskningsutlåtande Pdf, 62.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Granskningshandlingar etapp 4

Plankarta

Planbeskrivning

Samrådsredogörelse

Nu pågår ett arbete att göra våra handlingar tillgängliga enligt lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Granskningshandlingarna för etapp 4 går därför inte att ladda ner via hemsidan. Du kan beställa dem genom att e-posta en beställning till planarkitekten (se kontaktuppgifter nedan), fragaplan@jonkoping.se eller ringa servicetelefonen på 036-10 53 35. Ange vilken detaljplan det gäller samt vilka handlingar du vill ta del. De skickas till dig via e-post i PDF-format.


Antagande etapp 4

Plankarta

Planbeskrivning

Granskningsutlåtande

Nu pågår ett arbete att göra våra handlingar tillgängliga enligt lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Antagandehandlingarna går därför inte att ladda ner via hemsidan. Du kan beställa dem genom att e-posta en beställning till planarkitekten (se kontaktuppgifter nedan), fragaplan@jonkoping.se eller ringa servicetelefonen på 036-10 53 35. Ange vilken detaljplan det gäller samt vilka handlingar du vill ta del. De skickas till dig via e-post i PDF-format.

Tidigare bilagor

Kontakta oss

Titel

Telefon

Servicetelefon (kl 9-14)

036-10 53 35