Detaljplan för Domherren 23 på Öster, Jönköping

Här hittar du information om detaljplanen för fastighet Domherren 23. Planens syfte är att möjliggöra bostäder, centrumverksamhet och kontor.

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag till en ny detaljplan som, om planen vinner laga kraft, möjliggör för byggnation av bostäder och centrumverksamhet på fastigheten Domherren 23. På grund av kulturhistoriska värden reglerar detaljplanen de nya byggnadernas höjd för att de inte ska upplevas dominera platsen i förhållande till den större fabriksbyggnaden. För den västra delen regleras även placering och koppling till fabriksbyggnaden som bevaras och skyddas mot rivning och förvanskning.

Detaljplanen vann laga kraft den 20 februari 2018.

Du hittar detaljplaner som vunnit laga kraft på sidan Gällande detaljplaner. Handlingarna från detta detaljplanearbete kommer även att finnas kvar på sidan Detaljplaner under genomförande ca 1 år från det att detaljplanen vunnit laga kraft.

Antagandehandlingar

Bilagor

Tidigare handlingar

Kontakta oss

Titel

Telefon

Servicetelefon (kl 9-14)

036-10 53 35

Översiktskarta