Detaljplan för Götaland 5 m.fl, på Väster i Jönköping

Här hittar du information om detaljplanen för fastighet Götaland 5 m.fl. Planens syfte är att möjliggöra för nytt kontorshus vid Munksjöns västra kaj.

Planområdet sträcker sig längs Hamngatan, väster om Munksjön, och är cirka 0,6 ha. Området består idag av vägområden, parkeringsplatser och det gamla stationshuset. Vägområdena och stationshuset kommer att kvarstå, men parkeringsplatserna kommer att ersättas med en kontorsbyggnad och en park.

Den nya hovrättsbyggnaden inordnar sig i den befintliga strukturen och binder ihop bebyggelsen längs Munksjöns västra strand. Byggnadens volym hämtar sitt formspråk från Bastionsparkens geometri, vilken i sin tur hämtat hämtat formerna från lämningen efter bastion Carolus.

Planen fick laga kraft 22 februari 2019.

Du hittar detaljplaner som vunnit laga kraft på sidan Gällande detaljplaner. Handlingarna från detta detaljplanearbete kommer även att finnas kvar på sidan Antagna detaljplaner under genomförande ca 1 år från det att detaljplanen vunnit laga kraft.


Aktuella handlingar

Antagandehandlingar

Planbeskrivning

Plankarta

Granskningsutlåtande

Nu pågår ett arbete att göra våra handlingar tillgängliga enligt lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Antagandehandlingarna går därför inte att ladda ner via hemsidan. Du kan beställa dem genom att e-posta en beställning till planarkitekten (se kontaktuppgifter nedan), fragaplan@jonkoping.se eller ringa servicetelefonen på 036-10 53 35. Ange vilken detaljplan det gäller samt vilka handlingar du vill ta del. De skickas till dig via e-post i PDF-format.

Granskningshandlingar

Planbeskrivning Pdf, 3.9 MB.

Plankarta Pdf, 370.2 kB.

Behovsbedömning Pdf, 50.7 kB.

Samrådsredogörelse Pdf, 90.9 kB.

3D-modell (klicka på knappen LAGER för att visa ny byggnad i modellen) Länk till annan webbplats.

Nu pågår ett arbete att göra våra handlingar tillgängliga enligt lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Granskningshandlingarna går därför inte att ladda ner via hemsidan. Du kan beställa dem genom att e-posta en beställning till planarkitekten (se kontaktuppgifter nedan), fragaplan@jonkoping.se eller ringa servicetelefonen på 036-10 53 35. Ange vilken detaljplan det gäller samt vilka handlingar du vill ta del. De skickas till dig via e-post i PDF-format.

Bilagor till granskningshandlingar

Samrådshandlingar

Bilagor till samrådshandlingar

Kontakta oss

Titel

Telefon

Servicetelefon (kl 9-14)

036-10 53 35

 

Översiktskarta