Detaljplan för Hyltena 1:21 m.fl. i Torsvik

Här hittar du information om detaljplanen för fastighet Hyltena 1:21. Planens syfte är att möjliggöra för nytt verksamhetsområde i ett läge nära E4:an


Detaljplanen fick laga kraft den 17 december 2018.

Du hittar detaljplaner som vunnit laga kraft på sidan Gällande detaljplaner. Handlingarna från detta detaljplanearbete kommer även att finnas kvar på sidan Antagna detaljplaner under genomförande ca 1 år från det att detaljplanen vunnit laga kraft.


Aktuella handlingar

Planbeskrivning

Plankarta

Granskningsutlåtande

Nu pågår ett arbete att göra våra handlingar tillgängliga enligt lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Antagandehandlingarna går därför inte att ladda ner via hemsidan. Du kan beställa dem genom att e-posta en beställning till planarkitekten (se kontaktuppgifter nedan), fragaplan@jonkoping.se eller ringa servicetelefonen på 036-10 53 35. Ange vilken detaljplan det gäller samt vilka handlingar du vill ta del. De skickas till dig via e-post i PDF-format.

Aktuella Bilagor

Grundkarta

Naturvårdsinventering

Miljöteknisk utredning

Dagvattenutredning

Tillägg dagvattenutredning

Geoteknisk utredning

Geotekniskt PM

Kompletterande geotekniskt utlåtande

Bilaga Stabilitetsberäkning

Förprojektering, Dagvattendamm

Nu pågår ett arbete att göra våra handlingar tillgängliga enligt lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Bilagorna går därför inte att ladda ner via hemsidan. Du kan beställa dem genom att e-posta en beställning till planarkitekten (se kontaktuppgifter nedan), fragaplan@jonkoping.se eller ringa servicetelefonen på 036-10 53 35. Ange vilken detaljplan det gäller samt vilka handlingar du vill ta del. De skickas till dig via e-post i PDF-format.

Tidigare handlingar

Granskningshandlingar

Planbeskrivning Pdf, 4.5 MB.

Plankarta Pdf, 31.5 MB.

Samrådsredogörelse Pdf, 281.8 kB.

Samrådshandlingar

Planbeskrivning Pdf, 2.9 MB.

Plankarta Pdf, 1.6 MB.

Behovsbedömning Pdf, 51.2 kB.

Tidigare Bilagor

Kontakta oss

Titel

Telefon

Servicetelefon (kl 9-14)

036-10 53 35

 

 

Översiktskarta