Detaljplan för industri för Flahult 19:12 m.fl., Torsvik

Här hittar du information om detaljplanen för fastighet Flahult 19:12. Planens syfte att möjliggöra för ny industri inom delområde Granarp på Torsvik.

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett detaljplaneförslag för Flahult 19:12 m.fl. Efterfrågan på fler och större industri- och verksamhetsområden i närområdet är alltjämt stort och ökar i samband med kommunens pågående stadsomvandlingsprojekt av befintliga industri- och verksamhetsfastigheter i centralnära lägen exempelvis Södra Munksjön.

Syftet med detaljplanen är dels att planlägga mark för industriändamål, ersätta befintlig Granarpsväg med en ny vägsträckning samt medge plats för tekniska anläggningar i form av transformatorstationer och dagvattendammar.

För att kunna medge en större sammanhängande industrifastighet behöver stora delar av föreslagen industrifastighet grovterrasseras. Befintliga naturvärden i området föreslås till största möjliga mån bevaras eller kompenseras genom ett antal olika åtgärder. Befintlig landsväg (Granarpsvägen) föreslås ges en ny vägsträckning med förbättrad vägstandard och kommunalt huvudmannaskap. Tillfart till industrifastigheten föreslås ske från den nya Granarpsvägen. Inom planområdet avsätts yta för kommunala diken och dagvattendammar med dimensioner för att skydda området från översvämningar vid framtida skyfall.

Detaljplanen fick laga kraft 16 april 2021.


Tidplan

>> Laga kraft: 16 april 2021
Antagande: 18 Mars 2021
Granskning: 14 januari - 4 februari 2021
Samråd: 26 augusti - 21 oktober 2020


Aktuella handlingar

Aktuella bilagor

Tidigare handlingar

Tidigare bilagor

Digitalt samrådsmöte - se det igen

Kontakta oss

‌Kontakta oss

Titel

Namn och e-post

Telefon

Planarkitekt

Mattias Bustos

036- 10 50 00


Översiktskarta