Detaljplan för Lekeryd 2:3 mfl, Lekeryd

Här hittar du information om detaljplanen för fastighet Lekeryd 2:3. Detaljplanens syfte är att möjliggöra för byggnation av cirka 70 bostäder.

Planområdet är lokaliserat i Lekeryds södra del och beräknas kunna inrymma ca 70 nya bostäder av varierad upplåtelse- och bebyggelseform. Planområdet har minskat i omfattning i syfte att värna jordbruksmark.

Planområdet är uppdelat i två delområden. Det södra området angörs från Västergårdsvägen. Den huvudsakliga markanvändningen som prövas är bostäder. I anslutning till den befintliga bebyggelsen tillåts friliggande enbostadshus i en våning utöver suterräng. I områdets mitt och västra del tillåts bostäder i form av friliggande enbostadshus, gruppbyggda hus samt flerbostadshus i två våningar utöver suterräng. Det är även möjligt att inrymma gruppboende. En markanvisning av området ska genomföras efter antagande av detaljplanen.

Det norra delområdet angörs från Kyrkvägen och Tranåsvägen. Markanvändningen som prövas är bostäder i två våningar utöver suterräng mot Kyrkvägen och tre våningar mot Tranåsvägen. Utformningsbestämmelser som reglerar utförande i sadeltak samt uppdelning av fasaden införs i syfte att ny bebyggelse ska anpassas till Lekeryds karaktär och skala. Mot Kyrkvägen prövas även markanvändningen centrum i syfte anordna parkeringsplatser tillhörande Missionskyrkan.

Detaljplan fick laga kraft 27 augusti 2020.

Tidplan

>> Laga kraft: 27 augusti 2020
Antagande: 12 mars 2020
Granskning: 4 september - 1 oktober 2019
Samråd: 3 juni - 2 september 2016


Aktuella handlingar

Tidigare handlingar

Samråd

Plankarta Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Planbeskrivning Pdf, 5.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Behovsbedömning Pdf, 104.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Granskning

Plankarta

Planbeskrivning

Samrådsredogörelse

Nu pågår ett arbete att göra våra handlingar tillgängliga enligt lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Granskninghandlingarna går därför inte att ladda ner via hemsidan. Du kan beställa dem genom att e-posta en beställning till planarkitekten (se kontaktuppgifter nedan), fragaplan@jonkoping.se eller ringa servicetelefonen på 036-10 53 35. Ange vilken detaljplan det gäller samt vilka handlingar du vill ta del. De skickas till dig via e-post i PDF-format.

 

Antagande

Plankarta

Planbeskrivning

Granskningsutlåtande

Nu pågår ett arbete att göra våra handlingar tillgängliga enligt lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Antagandehandlingarna går därför inte att ladda ner via hemsidan. Du kan beställa dem genom att e-posta en beställning till planarkitekten (se kontaktuppgifter nedan), fragaplan@jonkoping.se eller ringa servicetelefonen på 036-10 53 35. Ange vilken detaljplan det gäller samt vilka handlingar du vill ta del. De skickas till dig via e-post i PDF-format.

Bilagor

Kontakta oss

Titel

Namn och e-post

Telefon

Planarkitekt

Hanna Levin

036-10 50 00

 

Översiktskarta