search
Sök
menu
Meny

Detaljplan för Norrahammar 28:1 m.fl.

Förslag på byggnation inom nya detaljplanen.

Planens huvudsakliga syfte att möjliggöra för byggnation av bostäder och centrumverksamhet.

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett detaljplaneförslag för Norrahammar 28:1 m.fl. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ett nytt centrum- och bo­stadskvarter samt en ny entré till Coop i Norrahammars centrum. I planen ingår även omgivande allmänna ytor där det skapas en gata mellan Georgslid och Villagatan samt en torgyta mellan det nya kvar­teret och Norrahammars kyrka. Den befintliga parkeringen som för­svinner kommer delvis ersättas med allmän parkering väster om Ta­bergsån, där även boulebanor och skateboardpark ska bevaras.

Detaljplanen fick laga kraft 21 maj 2019.

Du hittar detaljplaner som vunnit laga kraft på sidan Gällande detaljplaner. Handlingarna från detta detaljplanearbete kommer även att finnas kvar på sidan Antagna detaljplaner under genomförande ca 1 år från det att detaljplanen vunnit laga kraft.

Aktuella handlingar

Tidigare handlingar

Antagande

Planbeskrivning

Plankarta

Granskningsutlåtande

Granskningshandlingar

Planbeskrivning

Plankarta

Samrådsredogörelse

Nu pågår ett arbete att göra våra handlingar tillgängliga enligt lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Antagande- och granskningshandlingarna går därför inte att ladda ner via hemsidan. Du kan beställa dem genom att e-posta en beställning till planarkitekten (se kontaktuppgifter nedan), fragaplan@jonkoping.se eller ringa servicetelefonen på 036-10 53 35. Ange vilken detaljplan det gäller samt vilka handlingar du vill ta del. De skickas till dig via e-post i PDF-format.

Samrådshandlingar

Planbeskrivningöppnas i nytt fönster (pdf, 27.3 MB)

Plankartaöppnas i nytt fönster (pdf, 842.1 kB)

Grundkartaöppnas i nytt fönster (pdf, 377.2 kB)

Utredningar och bilagor

Bullerutredning Norrahammar 28:1 inkl bilagor

Geoteknik PM Norrahammar 28:1

Geoteknik PM Norrahammar 37:1

Grundkarta Norrahammar 28:1

Markteknisk undersökningsrapport Norrahammar 37:1

Miljöteknisk rapport Norrahammar

Miljöteknisk utredning Norrahammar 28:1

Norrahammar 28:1 - behovsbedömning (pdf, 173.1 kB)

Parkeringsutredning Norrahammar 28:1 m.fl

Riskanalys

Nu pågår ett arbete att göra våra handlingar tillgängliga enligt lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Bilagorna går därför inte att ladda ner via hemsidan. Du kan beställa dem genom att e-posta en beställning till planarkitekten (se kontaktuppgifter nedan), fragaplan@jonkoping.se eller ringa servicetelefonen på 036-10 53 35. Ange vilken detaljplan det gäller samt vilka handlingar du vill ta del. De skickas till dig via e-post i PDF-format.

Kontakta oss

Titel

Telefon

Servicetelefon (kl 9-14)

036-10 53 35

 

Översiktskarta