search
Sök
menu
Meny
Sök

Detaljplan för Önskemålet 7 m.fl. på Råslätt, i Jönköping

Planens huvudsakliga syfte att möjliggöra för byggnation av ett nytt vårdcentrum samt bostäder i centrala Råslätt.

Kommunen har tagit fram ett förslag till en ny detaljplan som, om planen vinner laga kraft, möjliggör för byggnation av ett nytt vårdcentrum, med möjlighet till handel, och bostäder, med möjlighet till centrumverksamhet i bottenplan på Råslätt. Planområdet utgörs av fastigheterna Önskemålet 7, som i dagsläget är planlagd för garageändamål och används som parkeringsplats och Önskemålet 8 som i dagsläget är planlagd för bensinstationsändamål och används som parkeringsplats.

Detaljplanen vann laga kraft den 17 juli 2017.

Du hittar detaljplaner som vunnit laga kraft på sidan Gällande detaljplaner. Handlingarna från detta detaljplanearbete kommer även att finnas kvar på sidan Detaljplaner under arbete ca 1 år från det att detaljplanen vunnit laga kraft.

Antagandehandlingar

Bilagor

Tidigare handlingar

Samrådshandlingar

Planbeskrivning Pdf, 11.7 MB. (Pdf, 11.7 MB)

Plankarta Pdf, 2.5 MB. (Pdf, 2.5 MB)

Behovsbedömning Pdf, 123.2 kB. (Pdf, 123.2 kB)

Granskningshandlingar

Planbeskrivning Pdf, 15.7 MB. (Pdf, 15.7 MB)

Plankarta Pdf, 2.7 MB. (Pdf, 2.7 MB)

Samrådsredogörelse
Pdf, 6.3 MB.
(Pdf, 6.3 MB)

Kontakta oss

Titel

Telefon

Servicetelefon (kl 9-14)

036-10 53 35

 

Översiktskarta