Upphävande av del av detaljplan 06-NHJ-700 (EVI608) på fastighet Hedenstorp 1:18, Ulvstorp, Jönköping

Här hittar du information om upphävandet av del av detaljplanen för fastighet Hedenstorp 1:18.

Jönköpings kommun föreslår att upphäva del av gällande detaljplan 06-NHJ-700 (alt. aktbeteckning EVI608) bestående av mark planlagd för ändamålet Park med enskilt huvudmannaskap. Bakgrunden till ärendet är att kommunen i dialog med boende i området uppfattat att det inte finns intresse att skapa en gemensamhetsanläggning för drift och underhåll av marken. Detta medför att kommunen inte kan säkerställa en förvaltning av området i enlighet med syftet i detaljplanen. Syftet med att upphäva del av detaljplan 06-NHJ-700 är att området inte ska omfattas av en detaljplan.

Upphävandet av detaljplanen bedöms förenlig med översiktsplanen, bedöms inte vara av betydande intresse för allmänheten samt antas inte medföra en betydande miljöpåverkan. På dessa grunder har upphävande av detaljplan 06-NHJ-700 prövats genom ett förenklat standardförfarande enligt Plan- och bygglagen (2010:900).

Detaljplanen antogs av stadsbyggnadsnämnden 11 februari 2021 och fick laga kraft 12 mars 2021.

Tidplan

>> Laga kraft: 12 mars 2021
Antagande: 11 februari 2021
Samråd: 9 december 2020 – 6 januari 2021


Aktuella handlingar

Tidigare handlingar

Bilagor

Kontakta oss

‌Kontakta oss

Titel

Namn och e-post

Kontaktcenter

Planarkitekt

Solveig Lönnervall

036-10 50 00


Översiktskarta