search
Sök
menu
Meny

Ändring av detaljplan 0680K-4/1961HUS gällande fastigheterna Blader 18 och 19, Huskvarna, Jönköpings kommun

Äldre gult trähus med rött tegeltak.

Syftet med ändringen är att upphäva gällande tomtindelning för att kunna slå ihop fastigheterna Balder 18 och 19 samt att införa skyddsbestämmelser mot förvanskning och rivning på en av byggnaderna på Balder 19.

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag till ändring av detaljplan för fastigheterna Balder 18 och 19 i Huskvarna.

Syftet med ändringen är att upphäva gällande tomtindelning för att kunna slå ihop fastigheterna Balder 18 och 19 samt att införa skyddsbestämmelser mot förvanskning och rivning på en av byggnaderna på Balder 19. Den punktprickade marken, som inte får bebyggas, samt den korsprickade marken, som endast får bebyggas med komplementbyggnader, kommer att justeras för att överensstämma med befintliga byggnader.

Samråd

Planhandlingarna finns tillgängliga fram till 26 augusti 2021 i kommunens utställningslokal, Juneporten, Västra Storgatan 16 i Jönköping, öppet på vardagar kl. 08:00 – 16:00.

Tidplan:

Laga kraft: Kvartal 4, 2021
Antagande: Kvartal 4, 2021
Granskning: Oktober, 2021
>> Samråd: 1 juli - 26 augusti 2021

 

Lämna synpunkter på detaljplanen

Synpunkter

Eventuella synpunkter ska komma in skriftligen till Stadsbyggnadsnämnden senast 26 augusti 2021. Ange diarienummer 2013:274 om du skickar in ett yttrande.

Lämna ditt yttrande via det digitala formuläret nedan, via e-post till stadsbyggnad@jonkoping.se eller via post till: Jönköpings kommun, Stadsbyggnadsnämnden, 551 89 Jönköping.

För att få återkoppling på ditt yttrande i kommande skeden behöver du ange ditt namn och din adress.


För att du som sakägare i ett senare skede ska kunna ha möjlighet att öveklaga detaljplanen måste du ange ditt för- och efternamn när du yttrar dig.


För att underlätta hantering av yttrande är det bra att ange vilken fastighetsbeteckning som yttrandet gäller för.

För att få en bekräftelse på ditt digitala yttrande behöver du ange en E-postadress.Behandling av personuppgifter när du lämnar synpunkter

För att kunna behandla dina synpunkter enligt plan och bygglag (2010:900) behöver vi spara och behandla dina personuppgifter såsom namn och fastighetsförteckning om du anger detta i ditt yttrande. Det är frivilligt att lämna dina personuppgifter när du lämnar din synpunkt, men om du väljer att inte ange någon kontaktuppgift, så kan vi inte avgöra om du är berörd sakägare och inte heller återkoppla till dig.

Den rättsliga grunden för behandlingen är nödvändigt allmänt intresse och som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning enligt lag eller annan författning. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Dina uppgifter kommer att sparas i vårt verksamhets- och diariesystem och gallras enligt fastställd dokumenthanteringsplan. De personuppgifter vi behandlar om dig delas med Länsstyrelsen, Kommunstyrelsen, Lantmäterimyndigheten, Tekniska nämnden samt övriga nämnder, sakägare eller övriga som haft synpunkter i ärendet.

Vid ett eventuellt överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut om att anta detaljplanen delas dina personuppgifter med prövande instans. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig är Stadsbyggnadsnämnden, diariet. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på stadsbyggnad@jonkoping.se eller på telefon 036-10 50 00.

Du når vårt dataskyddsombud Johan Isaksson via johan.isaksson@jonkoping.se eller på telefon 036-10 28 02.

Klagomål på vår behandling av dina personuppgifter lämnas till Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet. Om du vill veta mer om dataskyddsförordningen, gå till www.imy.se eller Dataskyddsförordningen, gdpr- Jönköpings kommun (jonkoping.se)och läs mer om dina rättigheter.

Aktuella handlingar

Plankarta (pdf, 2.5 MB)

Planbeskrivning (pdf, 3.8 MB)

Behovsbedömning (pdf, 71.8 kB)

Bilagor

Antikvariskt utlåtande (pdf, 651.8 kB)

Grundkarta (pdf, 882.5 kB)

Kontakta oss

‌Kontakta oss

Titel

Namn och e-post

Kontaktcenter

Planarkitekt

Cecilia Idermark

036- 10 50 00


Översiktskarta