search
Sök
menu
Meny
Sök

Ändring av detaljplan 0680K-4/1961HUS gällande fastigheterna Blader 18 och 19, Huskvarna, Jönköpings kommun

Äldre gult trähus med rött tegeltak.

Här hittar du information om förslaget till detaljplan på fastigheten Balder 18 och 19 som ska möjliggöra ett upphävande av tomtindelning.

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag till ändring av detaljplan för fastigheterna Balder 18 och 19 i Huskvarna.

Syftet med ändringen är att upphäva gällande tomtindelning för att kunna slå ihop fastigheterna Balder 18 och 19 samt att införa skyddsbestämmelser mot förvanskning och rivning på en av byggnaderna på Balder 19. Den punktprickade marken, som inte får bebyggas, samt den korsprickade marken, som endast får bebyggas med komplementbyggnader, kommer att justeras för att överensstämma med befintliga byggnader.

Tidplan:

Laga kraft: Kvartal 3, 2022
Antagande: Kvartal 3, 2022
Granskning: Kvartal 2, 2022
>> Samråd: 1 juli - 26 augusti 2021


Aktuella handlingar

Bilagor

Kontakta oss

‌Kontakta oss

Titel

Namn och e-post

Kontaktcenter

Planarkitekt

Cecilia Idermark

036- 10 50 00


Översiktskarta