Ändring och upphävande av detalj­planer för Attarp 2:689 m.fl., Bankeryd

Planarbetet berör alla kommunal mark i byggnadsplaner i Bankeryd.

Här hittar du information om pågående planarbete för ändring av huvud­mannaskap i Bankeryd, från enskilt till kommunalt för allmänna platser.

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram förslag till ändring och upphävande av detaljplaner för Attarp 2:689 m.fl. som är på granskning under perioden 2022-10-31 till 2022-12-16.

Syftet med ändringarna av detaljplanerna är att ändra huvudmannaskapet från enskilt till kommunalt för allmänna platser i Bankeryd. Delar av den allmänna platsmarken som inte är utbyggda enligt planerna och/eller där kommunen inte i nuläget ser något behov av att berörd del ska vara allmän plats nu eller i framtiden föreslås också upphävas. En byggnadsplan (akt. 06-BAD-951) föreslås också upphävas helt.

Nedanstående byggnads- och detaljplaner under fliken "Aktuella handlingar" omfattas av ändringar eller upphävanden.

Granskning

Detaljplanen finns i kommunens utställningshall under hela samrådstiden, 31 oktober – 16 december 2022, Juneporten, V Storgatan 16, Jönköping (öppet: mån-fre kl 8-17). Synpunkter lämnas skriftligen till stadsbyggnadsnämnden senast den 16 december då granskningen slutar.

Tidplan

Laga kraft: Kvartal 1, 2023
Antagande: Kvartal 1, 2023
>> Granskning: 31 oktober - 16 december 2022
Samråd: 23 mars - 29 april 2022

Lämna synpunkter på detaljplanen

Synpunkter

Eventuella synpunkter ska komma in skriftligen till Stadsbyggnadsnämnden senast 16 december 2022. Ange diarienummer 2020:432 om du skickar in ett yttrande.

Lämna ditt yttrande via det digitala formuläret nedan, via e-post till stadsbyggnad@jonkoping.se eller via post till: Jönköpings kommun, Stadsbyggnadsnämnden, 551 89 Jönköping.

För att få återkoppling på ditt yttrande i kommande skeden behöver du ange ditt namn och din adress.

Den som inte har framfört sina skriftliga synpunkter, före angivet datum, kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.


För att du som sakägare i ett senare skede ska kunna ha möjlighet att överklaga detaljplanen måste du ange ditt för- och efternamn när du yttrar dig.

För att underlätta hantering av yttrande och ett ev senare överklagande måste du att ange vilken adress som yttrandet gäller för (eller fastighetsbeteckning om adress saknas).

För att underlätta hantering av yttrande och ett ev senare överklagande måste du att ange vilken fastighetsbeteckning som yttrandet gäller för.

För att få en bekräftelse på ditt digitala yttrande behöver du ange en E-postadress.Behandling av personuppgifter när du lämnar synpunkter

För att kunna behandla dina synpunkter enligt plan och bygglag (2010:900) behöver vi spara och behandla dina personuppgifter såsom namn och fastighetsförteckning om du anger detta i ditt yttrande. Det är frivilligt att lämna dina personuppgifter när du lämnar din synpunkt, men om du väljer att inte ange någon kontaktuppgift, så kan vi inte avgöra om du är berörd sakägare och inte heller återkoppla till dig.

Den rättsliga grunden för behandlingen är nödvändigt allmänt intresse och som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning enligt lag eller annan författning. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Dina uppgifter kommer att sparas i vårt verksamhets- och diariesystem och gallras enligt fastställd dokumenthanteringsplan. De personuppgifter vi behandlar om dig delas med Länsstyrelsen, Kommunstyrelsen, Lantmäterimyndigheten, Tekniska nämnden samt övriga nämnder, sakägare eller övriga som haft synpunkter i ärendet.

Vid ett eventuellt överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut om att anta detaljplanen delas dina personuppgifter med prövande instans. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig är Stadsbyggnadsnämnden, diariet. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på stadsbyggnad@jonkoping.se eller på telefon 036-10 50 00.

Du når vårt dataskyddsombud Niclas Nordström via stk-dataskyddsombud@jonkoping.se eller på telefon 036-10 28 02.

Klagomål på vår behandling av dina personuppgifter lämnas till Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet. Om du vill veta mer om dataskyddsförordningen, gå till www.imy.se eller Dataskyddsförordningen, gdpr- Jönköpings kommun (jonkoping.se)och läs mer om dina rättigheter.

Aktuella handlingar

Här hittar du granskningshandlingar för samtliga planer. Det finns en fil per plan som berörs. Filer innehåller plankarta och planbeskrivning och där det behövts för att tydliggöra fastighetskonsekvenser finns också en fastighetskonsekvenskarta. För den plan som förslås upphävas finns enbart en planbeskrivning.


Samrådsredogörelse Pdf, 3 MB.

Upphävande 06-BAD-951 Pdf, 2.5 MB.

Ändring av 06-BAD-590 Pdf, 114.8 MB.

Ändring av 06-BAD-594 Pdf, 10.8 MB.

Ändring av 06-BAD-596 Pdf, 7.8 MB.

Ändring av 06-BAD-649 Pdf, 118.3 MB.

Ändring av 06-BAD-654 Pdf, 60.8 MB.

Ändring av 06-BAD-718 Pdf, 14.2 MB.

Ändring av 06-BAD-758 Pdf, 35.7 MB.

Ändring av 06-BAD-773 Pdf, 29.3 MB.

Ändring av 06-BAD-793 Pdf, 33.2 MB.

Ändring av 06-BAD-815 Pdf, 8.5 MB.

Ändring av 06-BAD-821 Pdf, 34 MB.

Ändring av 06-BAD-847 Pdf, 26.8 MB.

Ändring av 06-BAD-860 Pdf, 8.6 MB.

Ändring av 06-BAD-865 Pdf, 11.8 MB.

Ändring av 06-BAD-883 Pdf, 49.2 MB.

Ändring av 06-BAD-899 Pdf, 25.7 MB.

Ändring av 06-BAD-902 Pdf, 52.9 MB.

Ändring av 06-BAD-923 Pdf, 40.6 MB.

Ändring av 06-BAD-927 Pdf, 49.8 MB.

Ändring av 06-BAD-942 Pdf, 58.8 MB.

Ändring av 06-BAD-956 Pdf, 59.3 MB.

Ändring av 06-BAD-975 Pdf, 64.9 MB.

Ändring av 06-BAD-1001 Pdf, 31.9 MB.

Ändring av 06-BAD-1006 Pdf, 47.5 MB.

Ändring av 06-BAD-1014 Pdf, 8 MB.

Ändring av 06-BAD-1021 Pdf, 14.1 MB.

Ändring av 06-BAD-1128 Pdf, 24.6 MB.

Ändring av 06-BAD-1183 Pdf, 42.3 MB.

Ändring av 06-BAD-1488 Pdf, 22 MB.

Ändring av 06-BAD-1524 Pdf, 33.7 MB.

Ändring av 06-BAD-1537 Pdf, 33.6 MB.

Ändring av 0680K-DP000824 Pdf, 13.7 MB.

Ändring av 0680K-DP990304 Pdf, 17.9 MB.

Ändring av 0680-P1 Pdf, 29.4 MB.

Ändring av 0680-P12 Pdf, 30.9 MB.

Ändring av 0680-P239 Pdf, 17.9 MB.

Vem omfattas av ändringen och vilken påverkan blir det?

För de allra flesta innebär inte förslaget någon märkbar förändring, eftersom kommunen redan idag sköter merparten av den allmänna platsmarken. Du som är fastighetsägare kan påverkas genom att:

  • Du som fastighetsägare till fastigheter som innehåller allmän plats kan kräva att kommunen löser in den allmänna platsen.
  • Du som fastighetsägare med byggrätter där den inaktiva vägföreningen varit ett hinder kan få möjlighet att nyttja dessa när vägföreningen och dess rättighetsområde upphävts genom en lantmäteriförrättning.
  • Kommunen får rätt att lösa in allmän plats som inte redan ägs av kommunen.

Du som är fastighetsägare till fastigheter som innehåller allmän plats eller på annat sätt påverkas av ändringen har fått handlingar skickade till dig i samband med samråd och nu efter vid granskning. Vid frågor kontakta planavdelningen, se kontaktuppgifter nedan.

Tidigare handlingar

Här hittar du samrådshandlingar för samtliga planer. Det finns en fil per plan som berörs. Filer innehåller plankarta och planbeskrivning och där det behövts för att tydliggöra fastighetskonsekvenser finns också en fastighetskonsekvenskarta. För den plan som förslås upphävas finns enbart en planbeskrivning.


Undersökning av miljöpåverkan Pdf, 143.8 kB.

Upphävande av akt 06-BAD-951 Pdf, 41.8 MB.

Ändring av akt 06-BAD-654 Pdf, 58 MB.

Ändring av akt 06-BAD-590 Pdf, 106.1 MB.

Ändring av akt 06-BAD-594 Pdf, 9.5 MB.

Ändring av akt 06-BAD-596 Pdf, 7.8 MB.

Ändring av akt 06-BAD-649 Pdf, 96.6 MB.

Ändring av akt 06-BAD-718 Pdf, 14.2 MB.

Ändring av akt 06-BAD-758 Pdf, 37.2 MB.

Ändring av akt 06-BAD-773 Pdf, 27.3 MB.

Ändring av akt 06-BAD-793 Pdf, 33.1 MB.

Ändring av akt 06-BAD-815 Pdf, 8.5 MB.

Ändring av akt 06-BAD-821 Pdf, 31.4 MB.

Ändring av akt 06-BAD-847 Pdf, 25.8 MB.

Ändring av akt 06-BAD-860 Pdf, 8.6 MB.

Ändring av akt 06-BAD-865 Pdf, 11.8 MB.

Ändring av akt 06-BAD-883 Pdf, 45.9 MB.

Ändring av akt 06-BAD-899 Pdf, 24.2 MB.

Ändring av akt 06-BAD-902 Pdf, 49.3 MB.

Ändring av akt 06-BAD-923 Pdf, 38.5 MB.

Ändring av akt 06-BAD-927 Pdf, 47.5 MB.

Ändring av akt 06-BAD-942 Pdf, 51.1 MB.

Ändring av akt 06-BAD-956 Pdf, 57 MB.

Ändring av akt 06-BAD-975 Pdf, 63.2 MB.

Ändring av akt 06-BAD-1001 Pdf, 29.7 MB.

Ändring av akt 06-BAD-1006 Pdf, 40.8 MB.

Ändring av akt 06-BAD-1014 Pdf, 8 MB.

Ändring av akt 06-BAD-1021 Pdf, 14.1 MB.

Ändring av akt 06-BAD-1128 Pdf, 24.6 MB.

Ändring av akt 06-BAD-1183 Pdf, 40.2 MB.

Ändring av akt 06-BAD-1488 Pdf, 22 MB.

Ändring av akt 06-BAD-1524 Pdf, 34 MB.

Ändring av akt 06-BAD-1537 Pdf, 33.6 MB.

Ändring av akt 0680K-DP000824 Pdf, 13.7 MB.

Ändring av akt 0680K-DP990304 Pdf, 17.8 MB.

Ändring av akt 0680K-P1 Pdf, 28.1 MB.

Ändring av akt 0680K-P12 Pdf, 30.9 MB.

Ändring av akt 0680K-P239 Pdf, 17.9 MB.

Planbesked

Underlag för planbesked Pdf, 3.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Beslut stadsbyggnadsnämnden Pdf, 134.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontakta oss

‌Kontakta oss

Titel

Namn och e-post

Telefon

Planarkitekt

Puck Larsson

036- 10 50 00 


Översiktskarta

Senast granskad/publicerad: