search
Sök
menu
Meny
Sök

Ändring av byggnads- och detalj­planer för Attarp 2:689 m.fl., Bankeryd

Planarbetet berör alla kommunal mark i byggnadsplaner i Bankeryd.

Här hittar du information om pågående planarbete för ändring av huvud­mannaskap i Bankeryd, från enskilt till kommunalt för allmäna platser.

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram förslag till ändring och upphävande av byggnads- och detaljplaner för Attarp 2:689 m.fl. Samrådet syftar till att samla in information, önskemål och synpunkter som berör planförslaget.

Syftet med ändringarna av byggnads- och detaljplanerna är att ändra huvudmannaskapet från enskilt till kommunalt för allmänna platser i Bankeryd. Delar av den allmänna platsmarken som inte är utbyggda enligt planerna och/eller där kommunen inte i nuläget ser något behov av att berörd del ska vara allmän plats nu eller i framtiden föreslås också upphävas. En byggnadsplan (akt. 06-BAD-951) föreslås också upphävas helt.

Stadsbyggnadsnämnden finner utifrån den kännedom som finns idag och med hänsyn till planförslagens omfattning, att ett genomförande av planerna inte kommer medföra en betydande miljöpåverkan i den mening som avses i 6 kap§11-18 miljöbalken (1998:808).

Förslaget avviker inte från gällande översiktsplan.

 

Tidplan

Planarbete påbörjades våren 2021 och planerna bedöms få laga kraft 1,5-2 år efter att planarbete startats.

Laga kraft: Kvartal 4, 2022
Antagande: Kvartal 4, 2022
Granskning: Kvartal 3, 2022
>> Samråd: 23 mars - 29 april 2022

Aktuella handlingar

Här hittar du samrådshandlingar för samtliga planer. Det finns en fil per plan som berörs. Filer innehåller plankarta och planbeskrivning och där det behövts för att tydliggöra fastighetskonsekvenser finns också en fastighetskonsekvenskarta. För den plan som förslås upphävas finns enbart en planbeskrivning.

 

Undersökning av miljöpåverkan Pdf, 143.8 kB. (Pdf, 143.8 kB)

Upphävande av akt 06-BAD-951 Pdf, 41.8 MB. (Pdf, 41.8 MB)

Ändring av akt 06-BAD-654 Pdf, 58 MB. (Pdf, 58 MB)

Ändring av akt 06-BAD-590 Pdf, 106.1 MB. (Pdf, 106.1 MB)

Ändring av akt 06-BAD-594 Pdf, 9.5 MB. (Pdf, 9.5 MB)

Ändring av akt 06-BAD-596 Pdf, 7.8 MB. (Pdf, 7.8 MB)

Ändring av akt 06-BAD-649 Pdf, 96.6 MB. (Pdf, 96.6 MB)

Ändring av akt 06-BAD-718 Pdf, 14.2 MB. (Pdf, 14.2 MB)

Ändring av akt 06-BAD-758 Pdf, 37.2 MB. (Pdf, 37.2 MB)

Ändring av akt 06-BAD-773 Pdf, 27.3 MB. (Pdf, 27.3 MB)

Ändring av akt 06-BAD-793 Pdf, 33.1 MB. (Pdf, 33.1 MB)

Ändring av akt 06-BAD-815 Pdf, 8.5 MB. (Pdf, 8.5 MB)

Ändring av akt 06-BAD-821 Pdf, 31.4 MB. (Pdf, 31.4 MB)

Ändring av akt 06-BAD-847 Pdf, 25.8 MB. (Pdf, 25.8 MB)

Ändring av akt 06-BAD-860 Pdf, 8.6 MB. (Pdf, 8.6 MB)

Ändring av akt 06-BAD-865 Pdf, 11.8 MB. (Pdf, 11.8 MB)

Ändring av akt 06-BAD-883 Pdf, 45.9 MB. (Pdf, 45.9 MB)

Ändring av akt 06-BAD-899 Pdf, 24.2 MB. (Pdf, 24.2 MB)

Ändring av akt 06-BAD-902 Pdf, 49.3 MB. (Pdf, 49.3 MB)

Ändring av akt 06-BAD-923 Pdf, 38.5 MB. (Pdf, 38.5 MB)

Ändring av akt 06-BAD-927 Pdf, 47.5 MB. (Pdf, 47.5 MB)

Ändring av akt 06-BAD-942 Pdf, 51.1 MB. (Pdf, 51.1 MB)

Ändring av akt 06-BAD-956 Pdf, 57 MB. (Pdf, 57 MB)

Ändring av akt 06-BAD-975 Pdf, 63.2 MB. (Pdf, 63.2 MB)

Ändring av akt 06-BAD-1001 Pdf, 29.7 MB. (Pdf, 29.7 MB)

Ändring av akt 06-BAD-1006 Pdf, 40.8 MB. (Pdf, 40.8 MB)

Ändring av akt 06-BAD-1014 Pdf, 8 MB. (Pdf, 8 MB)

Ändring av akt 06-BAD-1021 Pdf, 14.1 MB. (Pdf, 14.1 MB)

Ändring av akt 06-BAD-1128 Pdf, 24.6 MB. (Pdf, 24.6 MB)

Ändring av akt 06-BAD-1183 Pdf, 40.2 MB. (Pdf, 40.2 MB)

Ändring av akt 06-BAD-1488 Pdf, 22 MB. (Pdf, 22 MB)

Ändring av akt 06-BAD-1524 Pdf, 34 MB. (Pdf, 34 MB)

Ändring av akt 06-BAD-1537 Pdf, 33.6 MB. (Pdf, 33.6 MB)

Ändring av akt 0680K-DP000824 Pdf, 13.7 MB. (Pdf, 13.7 MB)

Ändring av akt 0680K-DP990304 Pdf, 17.8 MB. (Pdf, 17.8 MB)

Ändring av akt 0680K-P1 Pdf, 28.1 MB. (Pdf, 28.1 MB)

Ändring av akt 0680K-P12 Pdf, 30.9 MB. (Pdf, 30.9 MB)

Ändring av akt 0680K-P239 Pdf, 17.9 MB. (Pdf, 17.9 MB)

Vem omfattas av ändringen och vilken påverkan blir det?

För de allra flesta innebär inte förslaget någon märkbar förändring, eftersom kommunen redan idag sköter merparten av den allmänna platsmarken. Du som är fastighetsägare kan påverkas genom att:

  • Du som fastighetsägare till fastigheter som innehåller allmän plats kan kräva att kommunen löser in den allmänna platsen.
  • Du som fastighetsägare med byggrätter där den inaktiva vägföreningen varit ett hinder kan få möjlighet att nyttja dessa när vägföreningen och dess rättighetsområde upphävts genom en lantmäteriförrättning.
  • Kommunen får rätt att lösa in allmän plats som inte redan ägs av kommunen.

Du som är fastighetsägare till fastigheter som innehåller allmän plats eller på annat sätt påverkas av ändringen kommer att få handlingar skickade till dig i samband med samråd. Vid frågor kontakta planavdelningen, se kontaktuppgifter nedan.

Tidigare handlingar

Kontakta oss

‌Kontakta oss

Titel

Namn och e-post

Telefon

Planarkitekt

Puck Larsson

036- 10 50 00 


Översiktskarta