Ändring av detaljplan för Hyltena 1:98 (Moliden)

Flygfoto över del av Torsviks industriområde.

Här hittar du information om det förslag att ändra en detaljplan för fastighet Hyltena 1:98, Torsvik.

Planens huvudsakliga syfte att möjliggöra en mer sammanhängande industrifastighet genom att planlägga gatu- och naturmark inom planområdets centrala delar till förmån för industrimark.

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett detaljplaneförslag för Hyltena 1:98. Ändringen syftar till att i huvudsak ersätta tidigare planlagd gatu- och naturmark i planområdets centrala delar till förmån för mer sammanhängande industrimark. Med ändringen har en ny markhöjdsättning föreslagits vilket föranleder krav om ny dagvattenhantering inom planområdet med tillhörande drift- och skötselvägar. Till följd av den nya markhöjdsättningen krävs en pumpstation inom planområdet utmed Lovsjövägen. Tidigare förslagen trevägskorsning ersätts så att Lovsjövägen förblir huvudled igenom planområdet. Under genomförandeskedet har Miljö- och hälsoskyddskontoret genomfört ytterligare miljötekniska utredningar med hänsyn till påträffade markföroreningar och konstaterat att det förekommer fler markföroreningar än tidigare befarat. Gällande planbestämmelse om villkorat startbesked för byggnation utökas och omfattar även för de nya påträffade punktkällorna.

Ändringen av detaljplanen är förenlig med gällande detaljplans syfte om planläggning av industrimark och de ändringar som föreslås bedöms inte vara väsentligt intresse för allmänheten.

Samråd

Ändring av detaljplanen finns i kommunens utställningshall under hela samrådstiden, 23 september - 21 oktober 2022, Juneporten, V Storgatan 16, Jönköping, öppet: kl. 08:00-17:00 samt på kommunens webbplats: www.jonkoping.se/moliden. Synpunkter lämnas skriftligen till stadsbyggnadsnämnden senast den 21 oktober då samrådet slutar.

Tidplan

Laga kraft: april-maj 2023
Antagande: mars 2023
Granskning: januari - februari 2023
>> Samråd: 23 september - 21 oktober 2022


Dialogmöte under samrådstiden

För de som önskar ställa frågor till berörda tjänstepersoner och förtroendevalda kommer vi under samrådstiden, om så efterfrågas, kalla till ett dialogmöte. För att visa ert intresse att medverka behöver ni skicka in en intresseförfrågan med det digitala formuläret nedan. För att er förfrågan ska räknas som fullständig behöver efterfrågade kontaktuppgifter anges samt att er förfrågan måste innehålla en eller flera frågor som berör planförslaget. Ofullständiga förfrågningar kommer avisas. Intressenter kommer att kontaktas via e-post eller per telefon med återkoppling om svar på frågor eller med mer information om upplägg för ett dialogmöte.

Observera att frågor ställda inför eller under dialogmötet inte är att räknas som formella synpunkter på planförslaget. För att lämna in formella synpunkter på planförslaget behöver de lämnas in skriftligen, se rubrik ”Lämna synpunkter på detaljplanen” nedan för mer information.


Anmäl ditt intresse för ett dialogmöte

Dialogmöte

För de som önskar ställa frågor till berörda tjänstepersoner och förtroendevalda kommer vi under samrådstiden, om så efterfrågas, kalla till ett dialogmöte. För att visa ert intresse att medverka behöver ni skicka in en intresseförfrågan med det digitala formuläret nedan. För att er förfrågan ska räknas som fullständig behöver efterfrågade kontaktuppgifter anges samt att er förfrågan måste innehålla en eller flera frågor som berör planförslaget. Ofullständiga förfrågningar kommer avisas. Intressenter kommer att kontaktas via e-post eller per telefon med återkoppling om svar på frågor eller med mer information om upplägg för ett dialogmöte.

Observera att frågor ställda inför eller under dialogmötet inte är att räknas som formella synpunkter på planförslaget. För att lämna in formella synpunkter på planförslaget behöver de lämnas in skriftligen, se rubrik ”Synpunkter” nedan för mer information.

Du kan också ringa planavdelningens servicetelefon på 036-10 53 35 (öppen vardagar 09:00-14:00) eller skicka e-post till fragaplan@jonkoping.se om du inte vill använda dig av formuläret nedan.


För- och efternamn

Om du är sakägare skriver du fastighetsbeteckningen för den fastighet som berörs av ändringen av detaljplanen

För att kunna kontakta dig eller skicka ev. länk till ett digitalt dialogmöte

Telefonnummer som vi kan kontakta dig på (dagtid)

Notera att frågor eller synpunkter i detta fält inte registreras som ett yttrande utan endast utgör underlag för att kunna planera för ett dialogmöte


Lämna synpunkter på detaljplanen

Synpunkter

Eventuella synpunkter ska komma in skriftligen till Stadsbyggnadsnämnden senast 21 oktober 2022. Ange diarienummer 2021:486 om du skickar in ett yttrande.

Lämna ditt yttrande via det digitala formuläret nedan, via e-post till stadsbyggnad@jonkoping.se eller via post till: Jönköpings kommun, Stadsbyggnadsnämnden, 551 89 Jönköping.

För att få återkoppling på ditt yttrande i kommande skeden behöver du ange ditt namn och din adress.

Den som inte har framfört sina skriftliga synpunkter, före angivet datum, kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.


För att du som sakägare i ett senare skede ska kunna ha möjlighet att överklaga detaljplanen måste du ange ditt för- och efternamn när du yttrar dig.

För att underlätta hantering av yttrande och ett ev senare överklagande måste du att ange vilken adress som yttrandet gäller för (eller fastighetsbeteckning om adress saknas).

För att underlätta hantering av yttrande och ett ev senare överklagande måste du att ange vilken fastighetsbeteckning som yttrandet gäller för.

För att få en bekräftelse på ditt digitala yttrande behöver du ange en E-postadress.Behandling av personuppgifter när du lämnar synpunkter

För att kunna behandla dina synpunkter enligt plan och bygglag (2010:900) behöver vi spara och behandla dina personuppgifter såsom namn och fastighetsförteckning om du anger detta i ditt yttrande. Det är frivilligt att lämna dina personuppgifter när du lämnar din synpunkt, men om du väljer att inte ange någon kontaktuppgift, så kan vi inte avgöra om du är berörd sakägare och inte heller återkoppla till dig.

Den rättsliga grunden för behandlingen är nödvändigt allmänt intresse och som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning enligt lag eller annan författning. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Dina uppgifter kommer att sparas i vårt verksamhets- och diariesystem och gallras enligt fastställd dokumenthanteringsplan. De personuppgifter vi behandlar om dig delas med Länsstyrelsen, Kommunstyrelsen, Lantmäterimyndigheten, Tekniska nämnden samt övriga nämnder, sakägare eller övriga som haft synpunkter i ärendet.

Vid ett eventuellt överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut om att anta detaljplanen delas dina personuppgifter med prövande instans. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig är Stadsbyggnadsnämnden, diariet. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på stadsbyggnad@jonkoping.se eller på telefon 036-10 50 00.

Du når vårt dataskyddsombud Niclas Nordström via stk-dataskyddsombud@jonkoping.se eller på telefon 036-10 28 02.

Klagomål på vår behandling av dina personuppgifter lämnas till Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet. Om du vill veta mer om dataskyddsförordningen, gå till www.imy.se eller Dataskyddsförordningen, gdpr- Jönköpings kommun (jonkoping.se)och läs mer om dina rättigheter.

Aktuella handlingar

Bilagor

Tidigare handlingar

Kontakta oss

‌Kontakta oss

Titel

Namn och e-post

Kontaktcenter

Planarkitekt

Mattias Bustos

036- 10 50 00


Översiktskarta