Ändring av detaljplan för Ventilen 5 m.fl., Rosenlund

Här hittar du information om detaljplan för fastigheten Ventilen 5 m.fl. som bl. a. ska möjliggöra en utökning av byggrätten för Rosenlundsskolan.

Ansökan avser en ändring till 20 m i bygghöjd på fastigheten och att få bort markerad prickmark på fastigheten i den mån det är möjligt i syfte att möjliggöra utveckling av Rosenlundsskolan. I samband med planändringen för Rosenlundsskolan görs även en översikt av kvarteren Vepan, Våren, Vättern, Vårdkasen, Vispen, Vaggvisan och Vävstolen. Syftet med översikten är att justera planbestämmelser som skapar planstridigheter hos befintliga bostäder.

Tidplan:

Laga kraft: Kvartal 2, 2023
Antagande: Kvartal 2, 2023
Granskning: Kvartal 1, 2022
Samråd: Kvartal 4, 2022


Handlingar

Kontakta oss

‌Kontakta oss

Titel

Namn och e-post

Kontaktcenter

Planarkitekt

Samuel Oskarsson

036-10 50 00


Översiktskarta