search
Sök
menu
Meny

Ändring av detaljplan för Ventilen 5 m.fl., Rosenlund

Syfte med planen är att bland annat utöka byggrätten för Rosenlundsskolan samt att justera planbestämmelser inom de befintliga bostäderna norr om skolan.

Ansökan avser en ändring till 20 m i bygghöjd på fastigheten och att få bort markerad prickmark på fastigheten i den mån det är möjligt i syfte att möjliggöra utveckling av Rosenlundsskolan. I samband med planändringen för Rosenlundsskolan görs även en översikt av kvarteren Vepan, Våren, Vättern, Vårdkasen, Vispen, Vaggvisan och Vävstolen. Syftet med översikten är att justera planbestämmelser som skapar planstridigheter hos befintliga bostäder.

Tidplan:

Laga kraft: Kvartal 1, 2022
Antagande: Kvartal 1, 2022
Granskning: Kvartal 4, 2021
Samråd: Kvartal 3, 2021


Handlingar

Kontakta oss

‌Kontakta oss

Titel

Namn och e-post

Kontaktcenter

Planarkitekt

Rebecka Persson

036-10 50 00


Översiktskarta